Novinky Akce Klub Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

ZDRAVÍ
 -  DKK, DLK, OCD
 

- 

RTG vyšetření
 

- 

Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD
 -  CEA, PRA, Glaukom
 

- 

Klinické vyšetření
 

- 

DNA test
 

- 

Výsledky 2017
 -  TNS, CL, MDR1 
 

- 

DNA test Genomia
 -  Epilepsie
DOKUMENTY
 -  Standard BOC
 -  Chovatelský a zápisní řád
 -  Bonitační řád
 -  Výklad bonitační karty
 -  Etický kodex BCCCZ
 -  Zprávy poradce chovu


Mobilní aplikace pro iOS

Mobilní aplikace pro Android

CHOVATELSKÝ A ZÁPISNÍ ŘÁD BCCCZ
verze ke stažení

Článek 1  -  Úvodní ustanovení

1.
Chovatelský a zápisní řád spolku Border Collie Club Czech Republic (dále jen Chovatelský řád) je základní chovatelskou normou majitelů psů plemene border kolie.
2.
Chovatelský řád slouží k řízení chovu plemene border kolie (dále jen "chov"). Řízením chovu tohoto plemene v ČR pověřilo předsednictvo Českomoravské kynologické unie (dále jen ČMKU) Border Collie Club Czech Republic (zkratka BCCCZ, dále jen "Spolek"). ČMKU pro plemeno border kolie používá zkratku BOC.
3.
Chov je veden v souladu s předpisy Mezinárodní kynologické federace (dále jen "FCI"), ČMKU a se závaznými právními předpisy platnými v České republice, zejména se zákonem "O veterinární péči" v platném znění a se zákonem "Na ochranu zvířat proti týrání" v platném znění.
4.
Chovatelský řád vytváří předpoklady k trvalému zvyšování úrovně chovatelské práce ve smyslu aktuálního standardu FCI č. 297 s důrazem na kontrolu zdraví a dědičnosti zdraví.

Článek 2  -  Chov a jeho řízení

1.
Cílem Spolku je chov čistokrevných psů, s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro plemeno border kolie, tak, jak je popsáno standardem FCI. Chovem se rozumí cílevědomá čistokrevná plemenitba nebo cílevědomé křížení (ve smyslu předpisů FCI) respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být na úkor zdraví).
2.
Základní chovatelské a etické zásady jsou formulovány v Etickém kodexu Spolku.
3.
Vedením chovatelské evidence a řízením chovu výbor Spolku pověřuje chovatelskou komisi (dále jen CHK) v čele s poradcem chovu (dále jen PCH).
4.
Úkoly CHK:
a) navrhovat a podporovat základní chovatelské cíle
b) navrhovat základní chovatelské dokumenty (bonitační řád, směrnice pro organizaci bonitací apod.)
c) zajišťovat informační systém chovu, výměnu informací o výskytu dědičných onemocnění, jakož i dalších informací sloužících ke zlepšení řízení chovu
d) připravovat metodické pokyny pro provádění chovatelských akcí (bonitací, kontrol vrhů, apod.)
e) připravovat metodické pokyny pro odbornou přípravu posuzovatelů exteriéru
5.
Úkoly PCH:
a) vést veškerou plemennou dokumentaci
b) potvrzovat chovatelské tiskopisy a žádosti úkonů prováděných PK ČMKU
c) jednat s PK ČMKU a sjednávat podmínky spolupráce s ní
d) pravidelně vyhodnocovat chov, sledovat úroveň a stav chovných jedinců a péči chovatelů o odchovy štěňat
e) navrhovat krytí, vydávat krycí listy, žádanky o tetovací čísla a přihlášky k zápisu štěňat
f) informovat CHK a výbor Spolku o zjištěných přestupcích členů Spolku proti tomuto řádu a obecně závazným předpisům upravujícím ochranu zvířat a veterinární péči a navrhovat jejich řešení
g) zajišťovat poradenskou činnost pro členy Spolku bez ohledu na jejich územní příslušnost (pokud tato služba není spojena s výjezdem, je bezplatná, v opačném případě člen Spolku hradí PCH vzniklé cestovní náklady dle vnitřních směrnic Spolku)
6.
PCH v případě vlastního odchovu štěňat žádá o schválení krycího listu předsedu nebo jednatele BCCCZ.
7.
PCH může pro svoji činnost využít dílčí poradce chovu (nebo kontrolory vrhů) působící v určitém regionu, vybírá si je sám, za jejich činnost je však odpovědný.
8.
Za kvalitu chovu ručí chovatel. V případě, že poradce chovu se spojením, které navrhl chovatel, nesouhlasí, na krycí list napíše "nedoporučuji".
9.
Základní podmínky chovnosti:
a) úspěšné absolvování bonitace s ohodnocením "chovný" – podmínky jsou dány Bonitačním řádem Spolku
b) dosažení věku 18 měsíců
c) nepřekročení věku 8 let u fen
d) v případě, že se u chovného jedince prokáže dědičně založená choroba nebo vada vylučující z chovu (například epilepsie, u očí PRA, CEA, glaukom apod.), bude z chovu vyřazen
e) je-li odůvodněné podezření, že chovný jedinec má, nebo na své potomky přenáší, dědičně založené choroby nebo vady vylučující z chovu, může mu být, podle konkrétní situace v chovu, na doporučení chovatelské komise chovnost výborem Spolku pozastavena nebo zrušena
10.
Nesmí být použit merle jedinec ve spojení s jiným merle jedincem.
11.
Fena smí mít s jedním konkrétním psem vrh maximálně 2x (tzn. jeden opakovaný vrh). V případě, že chovatel plánuje spojení zopakovat vícekrát, musí požádat výbor BCCCZ o schválení.

Článek 3  -  Chovní jedinci

1.
Jedincem plemene border kolie ve smyslu tohoto řádu se rozumí čistokrevný pes nebo fena s průkazem původu (dále jen PP) vydaným nebo registrovaným Plemennou knihou ČMKU (dále jen PK) nebo jinou plemennou knihou uznanou FCI.
2.
Chovným psem a fenou ve smyslu tohoto řádu se rozumí takový jedinec plemene border kolie, který byl zařazen do chovu po dosažení minimálního věku a po splnění podmínek stanovených Bonitačním řádem BCCCZ.
3.
Úspěšné splnění podmínek zařazení do chovu označuje Spolek do průkazu původu jedince a potvrzuje ho PK (tzv. "přeregistrace" do evidence chovných jedinců).
4.
K chovu může být chovný jedinec používán, až když je zapsán do evidence chovných jedinců PK a dosáhl věku osmnácti měsíců.
5.
Chovná fena může být použita k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří osmi let.
6.
Na jedné feně může být odchováno maximálně 6 vrhů.

Článek 4  -  Chovatel, majitel (držitel) chovného jedince

1.
Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí
ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu původu příslušného jedince. Průkaz
původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny.
2.
Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a
disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.
Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.
Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů
oznámena Spolku a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit Spolku a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.
3.
V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem Spolek souhlasit se zápisem vrhu.
4.
Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.
5.
V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.
6.
V případě členství ve dvou nebo více spolcích (chovatelských klubech) je převod březí feny ze spolku do spolku (z klubu do klubu) možný pouze po dohodě obou spolků - vrh má být formálně dokončen ve spolku, který vydal krycí list, nedohodnou-li se spolky mezi sebou jinak.
7.
V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.
8.
V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. O využití v chovu rozhoduje Spolek ve spolupráci s držitelem zapůjčeného jedince.
9.
V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a Spolku.
10.
Chovatel vede "knihu odchovů" pro každou svou chovnou fenu a předkládá ji na požádání všem kontrolním orgánům Spolku či ČMKU. Majitel (držitel) krycího psa vede za stejných podmínek "knihu krytí". Obě knihy jsou vázány na chovné jedince a v případě jejich převodu na jiného majitele (držitele) jsou předávány spolu s průkazem původu novému nabyvateli.
11.
Je-li chovný jedinec ve spoluvlastnictví více občanů z různých zemí, musí splňovat podmínky pro zařazení do chovu zemí všech spolumajitelů.
12.
Chovatel nebo majitel (držitel) chovného jedince se nesmí podílet na produkci štěňat bez průkazu původu, a to jakéhokoliv plemene. Porušení této zásady je považováno za neslučitelné s členstvím v BCCCZ. Výjimku lze povolit jen v případech hodných zvláštního zřetele, např. tehdy, když se chovatel ujme březí feny z útulku.

Článek 5  -  Krycí list

1.
Pro plánované krytí chovné feny vystaví příslušný poradce chovu krycí listy.
Krycí list se vystavuje na jméno majitele chovné feny.
Součástí krycího listu je oddělitelná část “oznámení o vrhu”. Za vystavení krycího listu platí chovatel Spolku poplatek ve výši schválené výborem Spolku. Doklad o zaplacení tohoto poplatku zasílá chovatel PCH spolu s žádostí o vystavení krycího listu. Chovatel musí doložit, že alespoň jeden z rodičů je DNA CEA normal, nebo že je DNA CEA normal po předcích. Stejná podmínka platí i pro TNS - jeden z rodičů musí být TNS DNA normal.
2.
Platnost vystavených krycích listů je omezena na jeden rok od data vystavení. V této lhůtě může chovatel bezplatně požádat poradce chovu o změnu krycích psů. PCH může v odůvodněném případě prodloužit platnost krycího listu, maximálně však o půl roku.
3.
Krycí list může být použit maximálně jednou a to i v případě nezabřeznutí feny
4.
Bez vystaveného platného krycího listu není možné krytí uskutečnit.
5.
Chovatel si navrhuje krycí psy sám, může požádat PCH o jejich navržení
6.
PCH vystavuje krycí listy do dvaceti pracovních dnů po obdržení žádosti chovatele o jejich vystavení. Tuto lhůtu lze po dohodě chovatele s PCH zkrátit, poplatek za vystavení urgentního krycího listu do pěti pracovních dnů se v takovém případě řídí ceníkem BCCCZ.
7.
Krycí list musí obsahovat následující údaje:
a) jméno krycího psa (psů) navrženého ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu v plemenné knize,
b) jméno chovné feny a číslo jejího zápisu v plemenné knize,
c) jméno a adresu majitele (držitele) krycího psa,
d) jméno a adresu majitele (držitele) chovné feny
e) místo a datum krytí
f) podpisy obou majitelů (držitelů)
g) podpis a spolkové razítko poradce chovu
8.
Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem/spolkem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny.
9.
Nejpozději do sedmi dnů po uskutečnění krytí odešle chovatel na adresu PCH vyplněný krycí list.
10.
Do sedmi dnů po narození štěňat zašle chovatel PCH vyplněné “oznámení o vrhu”.
11.
V případě, že fena byla nakryta, ale nezabřezla, vrátí chovatel PCH originál krycího listu a “oznámení o vrhu” s poznámkou, že fena nezabřezla, a to nejpozději do sedmdesáti pěti dnů po datu krytí.
12.
V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy.

Článek 6  -  Krytí

1.
Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na základě platného krycího listu.
2.
Za krytí se považuje nejméně jedno spojení krycího psa s chovnou fenou, i pokud nedojde ke svázání.
3.
Během jednoho hárání smí být chovná fena nakryta jen jedním z krycích psů, který je uveden na krycím listu (pořadí krycích psů není závazné).
4.
Pokud vybraný krycí pes fenu nenakryl, smí být užit jiný krycí pes, který je uveden na krycím listu.
5.
Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí.
6.
Při neplánovaném nakrytí jiným psem než smluveným majitel (držitel) krycího psa toto chovateli ohlásí a uhradí mu všechny náklady a vzniklé škody. Majitel (držitel) krycího psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od chovatele žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného neplánovaného krytí řeší Spolek individuálně. V případě schválení registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otců, všech narozených štěňat a nechat vyhodnotit paternitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem Spolku.
7.
Po krytí majitel (držitel) krycího psa a chovatel vyplní a podepíší krycí list. Svým podpisem majitel (držitel) krycího psa stvrzuje, že byl očitým svědkem krycího aktu.
8.
Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu/smlouvu písemně.
9.
Krytí chovné feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí dělat pouze osoba odborně způsobilá (zákon č. 166/1999 Sb.), která svým podpisem potvrzuje, že bylo užito semene určeného (dohodnutého) psa, nebo spermatu s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí chovatel.
Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.
10.
Během jednoho kalendářního dne smí krycí pes krýt pouze jednu chovnou fenu.
11.
Přejde-li krycí pes do vlastnictví jiného majitele, původní majitel oznámí v rámci dohody o převodu vlastnictví nabyvateli písemně všechny nesplněné závazky vyplývající z tohoto řádu.
12.
Přejde-li březí chovná fena do vlastnictví jiného majitele, původní majitel oznámí tuto skutečnost spolu s adresou nového majitele majiteli krycího psa a nabyvateli oznámí adresu majitele krycího psa a všechny závazky, které váznou na očekávaném vrhu.
13.
Dojde-li k převodu březí feny ze zahraničí, musí být v zemi exportu chovná. Vrh bude zapsán do PK CR. Pro další vrh již platí podmínky BCCCZ.
14.
Psa či fenu lze k chovu zapůjčit na základě písemné dohody s uvedením konkrétních podmínek mezi majitelem a tím, kdo si chovného jedince půjčuje. Musí být jasně prokazatelná identifikace jedince (tetování, čipování). Ten, kdo si chovného jedince zapůjčuje, předloží Plemenné knize ČMKU prostřednictvím PCH BCCCZ kopii PP (FCI), doklad o tom, že jedinec je v dané zemi chovný (dokladem může být i PP FCI jeho potomka), souhlas majitele daného jedince se zapůjčením (s uvedením doby zapůjčení a pověřením držitele k podpisu chovatelské dokumentace). 
15.
Importovaní jedinci musí být zapsáni do PK ČMKU a splnit chovné podmínky BCCCZ.
16.
V případě zahraničního krytí musí chovatel doložit chovnost psa pod FCI v zahraničí.

Článek 7  -  Vrh

1.
Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen Spolek.
2.
Chovná fena může mít v jednom kalendářním roce pouze jeden vrh.
3.
Chovatel zabezpečí štěňatům přiměřené podmínky odchovu (především ustájení a výživy), které odpovídají potřebě zdárného fyzického a psychického vývoje štěňat.
4.
Štěňata se označují čipem vpraveným injekčně pod kůži na levé straně krku, nebo tetováním do levého ucha. Je na rozhodnutí chovatele jaký typ označení zvolí. Štěňata se označují čipem nebo tetováním od šestého týdne věku. Všechna štěňata ve vrhu musí být označena stejným způsobem, tedy čipem nebo tetováním.
5.
Ke zjištění zdravotního i výživného stavu štěňat i chovné feny se doporučuje požádat veterinárního lékaře o kontrolu vrhu, včetně zápisu o ní. Kontrolu vrhu může v případě potřeby provést i PCH, nebo jím pověřená osoba.
6.
Minimální věk pro odběr štěňat od chovné feny je 50 dnů.
7.
Chovatel by měl informovat všechny nové majitele štěňat o existenci BCCCZ a podat jim informace o něm,
a o možnosti vstupu do BCCCZ (předání přihlášek nebo kontaktu na vedení Spolku).
8.
Ke štěněti nerozdílně patří jeho průkaz původu, není přípustné, aby štěně bylo novému majiteli poskytnuto bez něho. V případě, že chovatel v době předávání štěněte jeho průkaz původu dosud od plemenné knihy nedostal, předá ho novému majiteli štěněte bezodkladně po jeho obdržení. Zadržování průkazu původu štěněte je nepřípustné.
9.
Ve výjimečných případech, u štěněte, které má prokazatelně vadu vylučující z pozdějšího chovu, může chovatel toto uvést do Přihlášky k zápisu štěňat. Plemenná kniha ČMKU pak označí v průkazu původu toto štěně jako "nestandardní".
10.
Štěňatům, narozeným z neúmyslného krytí dvou chovných jedinců BOC, nebo jedincům BOC z nichž alespoň jeden není chovný, nebo štěňatům, která chovatel přihlásil po vypršení požadované lhůty 3 měsíce, Plemenná kniha ČMKU může za určitých podmínek vystavit PP za předpokladu, že ji o to výslovně požádá výbor Spolku. Majitel feny o to ale nejdříve musí výbor Spolku písemně požádat, musí se podrobit kárnému řízení a splnit případné podmínky dané výborem.
11.
Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

Článek 8  -  Chovatelská stanice

1.
Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.
2.
Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní.
3.
Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.
4.
Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.
5.
Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa.
6.
Převod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost chovatelské stanice
7.
Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením
8.
1. Registrace chovatelské stanice zaniká:
a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další ochranu názvu chovatelské stanice.
b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.
c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce
9.
Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.
10
Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.
11.
Administrativní postup při podání žádosti o registraci chráněného názvu chovatelské stanice a při případných změnách (převod na jiného majitele, změna jména chovatele, adresy atd.) je zakotven ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

Článek 9  -  Zápis štěňat do plemenné knihy

1.
Nejpozději do 28 dnů věku štěňat chovatel zasílá na plemennou knihu vyplněnou “žádanku o tetovací čísla”, ta mu je i s doplněnými čísly vrácena zpět.
2.
Podkladem pro zápis odchovu do plemenné knihy je "přihláška vrhu", kterou chovatel zasílá PCH nejpozději do 11 týdnů věku štěňat. PCH pak obratem žádá PK o vydání PP na všechna odchovaná štěňata z vrhu.
3.
Spolu s “přihláškou vrhu” chovatel odesílá PCH od veterináře potvrzenou “žádanku o čísla zápisu” a doklad o genetickém vyšetření DNA na CEA s výsledkem CEA DNA Normal, a to alespoň jednoho z rodičů, nebo obou rodičů jednoho z rodičů, nebo od jejich rodičů - to samé platí pro TNS. Může také přiložit kopie osvědčení o udělení titulů nebo zkoušek. Při zahraničním krytí odesílá spolu s „přihláškou vrhu“ také kopii PP krycího psa spolu s potvrzením o jeho chovnosti.
4.
Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici nesmí opakovat.
5.
Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou.
6.
Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí následovně: 
zkratka plemenné knihy / identifikační značka plemene / číslo zápisu
Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).
7.
Štěňata se zapisují do plemenné knihy té země, kde má chovatel trvalé bydliště.
8.
V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i Spolek. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele.
9.
V případě pochybností o původu štěňat si může Spolek nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.
10.
V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.
11.
Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince.
12.
V průkazu původu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu.
Pokud chovatel nebo Spolek zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“.

Článek 10  -  Zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1.
Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy /zkratka plemene/ číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.
2.
Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je třeba doložit ověřeným překladem.
3.
Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na formuláře ČMKU
4.
U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita.

Článek 11  -  Zápis jedinců do registru

1.
Registr je součástí plemenné knihy, do které se zapisují:
a) importovaní jedinci, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách neuznaných FCI
b) štěňata pocházející z vrhu po rodičích, kteří nemají tři generace předků řádně zapsané v plemenných knihách uznaných FCI
c) jedinci bez průkazu původu
2.
Podmínky pro zapsání do registru:
a) Jedinec musí být jednoznačným přínosem pro chov BOC v ČR
b) souhlas výboru Spolku. Jedinec musí splnit podmínky dané Spolkem a ČMKU
c) v dalším chovu by měl, dle doporučení FCI, mít jeden z rodičů úplný rodokmen
3.
Průkazy původu jedinců zapsaných do registru budou nezaměnitelně označeny nápisem: "ČMKU – registr"
Veškeré výjimky podléhají schválení Komise pro chov a zdraví ČMKU a Rady plemenných knih ČMKU.

Článek 12  -  Průkaz původu

1.
Průkaz původu (PP) je nezaměnitelný a neprodejný doklad čistokrevného psa (feny). Je vystaven na formuláři uznaném FCI a označeném znakem FCI a ČMKU.
2.
Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je příslušenstvím tohoto jedince. Chovatel je povinen předat průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z Plemenné knihy ČMKU, kterou byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.
3.
Ztrátu průkazu původu je nutné hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz lze vystavit přepis, za zničený nebo ztracený průkaz lze po zveřejnění v časopise Pes nebo dalších kynologických časopisech vystavit duplikát.
4.
Zápisy do rodokmenu smí provádět pouze Plemenná kniha ČMKU.
5.
Zápisy do přílohy provádějí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterináři, poradci chovu, pověření pracovníci sekretariátu ČMKU)., kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Průkaz původu je neplatný, pokud není uveden majitel. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.
6.
Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu. Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz původu nebo zapsalo import.
7.
Jestliže uhyne štěně po odeslání přihlášky k zápisu vrhu, je možné požádat o storno vystavení PP.
8.
Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a Spolku nebo zašle průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.
9.
Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu pro BOC řeší plemená kniha č. 1

Článek 13  -  Vývoz / export

1.
Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovníkem sekretariátu ČMKU označen
- razítkem EXPORT PEDIGREE
- reliéfním razítkem se znakem ČMKU
- hologramem
- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka
- jménem a kompletní adresou nového majitele
- datem vystavení exportního potvrzení
2.
Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu.
3.
Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu.

Článek 14  -  Závěrečná ustanovení

1.
Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého majitele jedince plemene border kolie, který je zapsán v PK ČMKU.
2.
Výjimky může v odůvodněných případech schválit výbor Spolku.
3.
Porušením výše uvedených ustanovení tohoto řádu se člen BCCCZ vystavuje kárnému řízení. Přestupky proti tomuto řádu řeší výbor Spolku.
4.
Výbor Spolku má právo potrestat majitele, který zásadním způsobem poruší Etický kodex Spolku nebo ustanovení tohoto řádu. Za zásadní porušení ve smyslu tohoto ustanovení se považují i jakékoliv podvody směřující k obcházení ustanovení platných řádů Spolku.
5.
Členové Spolku hradí poplatky za úkony spojené se svou chovatelskou činností ve výši a v termínech, které schválí výbor Spolku.
6.
Pokud by některé z ustanovení tohoto řádu bylo v rozporu s ustanoveními Chovatelského a zápisního řádu ČMKU, platí ustanovení Chovatelského a zápisního řádu ČMKU. Pokud by se vyskytly případy, které nejsou v tomto řádu uvedeny, je třeba jednat především v zájmu chovu border kolií, pak v zájmu Spolku a ve smyslu Mezinárodního chovatelského řádu FCI a Chovatelského a zápisního řádu ČMKU.
7.
Tento řád byl schválen výborem Spolku dne 5. 8. 2015. Nabývá platnosti dnem zveřejnění na spolkovém webu.