Novinky Akce Klub Kluboví šampioni Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

ZDRAVÍ
 -  DKK, DLK, OCD
 

- 

RTG vyšetření
 

- 

Aktuální výsledky DKK, DLK, OCD
 -  CEA, PRA, Glaukom
 

- 

Klinické vyšetření
 

- 

DNA test
 

- 

Výsledky 2017
 -  TNS, CL, MDR1 
 

- 

DNA test Genomia
 -  Epilepsie
DOKUMENTY
 -  Standard BOC
 -  Chovatelský a zápisní řád
 -  Bonitační řád
 -  Výklad bonitační karty
 -  Etický kodex BCCCZ
 -  Zprávy poradce chovu


Mobilní aplikace pro iOS

Mobilní aplikace pro Android

ETICKÝ KODEX BCCCZ
verze ke stažení

Ve snaze dosáhnout cílů spolku Border Collie Club Czech Republic (dále jen Spolek) byl sestaven následující Etický kodex. Tato pravidla jsou určena chovatelům, majitelům i příznivcům border kolií (dále jen BOC).
 

1. Poslání a cíle Spolku uvedené ve stanovách by měl každý člen Spolku přijmout za vlastní a měl by se snažit je co nejlépe naplňovat.
2. Není přípustné znevažování či pomlouvání jiného majitele nebo chovatele.
3. Chov má být veden v souladu s Chovatelským a zápisním řádem ČMKU.
4. Chování ke zvířatům nesmí být v rozporu se zákonem o veterinární péči a zákonem na ochranu zvířat proti týrání.
5. Cílem jakéhokoliv spojení dvou chovných jedinců má být zlepšování úrovně chovu v souladu se standardem a podporou specifických vlastností BOC.
6. Majitel psa či feny nesmí vědomě produkovat štěňata bez průkazu původu.
7. V inzerátech a v jiných veřejně publikovaných informacích by měl majitel o svém psu uvádět jen pravdivé údaje.
8. Majitel feny a majitel krycího psa by si měli každé zamýšlené krytí dojednat vzájemnou písemnou dohodou, zvláště otázku finančních závazků.
9. Cena štěněte by měla být přiměřená kvalitě chovu, původu rodičů a očekávaným vlastnostem psa. Prodávající by měl uchovávat záznamy o štěňatech a adresy kupujících a chránit je před komerčním zneužitím.
10. Při prodeji štěňat by měl chovatel a nový majitel štěněte uzavřít smlouvu, která by měla předejít případným pozdějším problémům
11. Pokud dojde k situaci, která ve smlouvě o krytí nebo ve smlouvě o prodeji štěněte nebyla podchycena, je věcí obou účastníků smlouvy se s ní vzájemně čestně vypořádat
12. Je nepřípustné prodávat nebo darovat psa do komerčních prodejen, překupníkům nebo laboratořím. Navíc by prodávající měl odmítnout prodej neetickým chovatelům nebo osobám, jejichž záměry jsou neznámé nebo podezřelé.
13. Jestliže bude u jedince BOC nebo u jeho potomků zjištěna genetická vada (například CEA, PRA, DKK pozitivní, epilepsie, kryptorchismus, a podobně), je tuto skutečnost majitel povinen nahlásit nejen Spolku, ale poskytnout dokumentaci také chovateli daného jedince. Jakékoliv pozměňování, ukrývání, nebo ničení informací (dokumentů) je zakázáno.
14. Spolek podporuje zveřejňování informací o chovu BOC a dění kolem nich, pokud je v souladu s autorskými právy.
15. Majitel BOC se zavazuje, že pokud svého psa či fenu nebude moci z vážných důvodů dále vlastnit, pokusí se jim sám, případně s pomocí Spolku či chovatele, najít nový domov.
16. Majitel bude řádně platit poplatky, vyplývající z vlastnění a chovu psů, a to nejen Spolku, ale i například úřadům státní správy. Majitel zajistí, aby jeho psi byli řádně evidováni.
17. Jednání a rozhodování členů výboru a kontrolní a revizní komise nesmí vést k vlastnímu prospěchu.
18. Jestliže člen Spolku zjistí, že tento Etický kodex je někým porušován, měl by tuto skutečnost nahlásit výboru Spolku. Další postup vyplývá ze stanov a řádů Spolku.
 
Spolek si je vědom toho, že se dění kolem BOC vyvíjí a, že ne vše je v Etickém kodexu obsaženo. Vždy, i v situacích, které nejsou v předcházejících bodech popsány, je třeba jednat především v zájmu BOC a Spolku.