Novinky Akce Klub Chov Klubové předměty O plemeni Odkazy Kontakty Inzerce

UDĚLENÉ TITULY
 - Nově udělené tituly
 - Kluboví šampioni
 - Šampioni výkonu
 - Šampioni pasení
PES A FENA ROKU
 - Výsledky soutěže 2018
 - Výsledky soutěže 2017
 - Výsledky soutěže 2016
 - Výsledky soutěže 2015
ŘÁDY
 - Klubový šampion
 - Šampion výkonu
 - Šampion pasení
JAK NA TO?
 - Udělení KCH
 

 - 

žádost o KCH
 - Udělení CH výkonu nebo pasení
 

 - 

žádost o CH výkonu/pasení

Aplikace BCCCZ na Google Play

ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ TITULU ŠAMPION VÝKONU BCCCZ
řád ke stažení

Článek 1  -  Základní ustanovení
1. Titul Šampion výkonu BCCCZ se uděluje psům a fenám plemene border kolie v majetku členů klubu Border Collie Club Czech Republic (dále jen klub) za vynikající výsledky ve vybraných sportovních či pracovních disciplínách.
2. Titul Klubový šampion BCCCZ uděluje výbor klubu na základě písemné žádosti majitele psa/feny zaslané doporučeným dopisem referentovi pro udělování a evidenci šampionů
Článek 2  -  Podmínky pro udělení titulu
1. Základní podmínky pro udělení titulu Klubový šampion výkonu jsou:
a) pes/fena plemene border kolie je v majetku člena klubu
b) Pes/fena splní jednu z následujících podmínek:
- umístění v individuální disciplíně do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství světa, Evropy, FCI, ČR či BCCCZ
- získání titulu ve výkonu psa na mezinárodní, národní či klubové úrovni (FCI šampion práce, agility, obedience nebo pasení)
- splnění záchranářského atestu IRO / přijetí do systému IZS
c) pes (fena) získá celkem 200 bodů podle bodové ohodnocení
- bodové ohodnocení dosažených výsledků je uvedeno v Článku 3 tohoto řádu a v přiložené tabulce
d) majitel psa/feny písemně požádá referenta pro udělování a evidenci šampionů o udělení titulu, v žádosti uvede soupis vykonaných zkoušek, získaných titulů, nebo umístění a splnění všech podmínek doloží potřebnými doklady - zápisem v příloze průkazu původu nebo ve výkonnostním průkazu, potvrzením o vykonané zkoušce, získaném titulu, nebo umístění (lze i v kopiích, ze kterých jasně vyplývá, pro kterého jedince byly vystaveny)
e) majitel psa (feny) musí být v době podání žádosti alespoň dva roky (minimálně 24 po sobě jdoucích kalendářních měsíců) členem klubu BCCCZ
f) započítávají se pouze body/výsledky získané v době členství majitele psa
g) povinnost zúčastnit se Mistrovství BCCCZ v kategorii nejvyšší nebo druhé nejvyšší a splnit limit zkoušky
Článek 3  -  Všeobecná ustanovení
1. Pro udělení titulu není nutné, aby pes/fena byl/a chovný/á.
2. Body za získání zkoušky nebo titulu jsou v přiložené tabulce č. 1. Kromě bodů uvedených v tabulce č. 1 může pes získat další body:
a) za každé umístění *:
- do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství světa, Evropy nebo FCI (100 bodů)
- do třetího místa (1. až 3. místo) na mistrovství ČR nebo BCCCZ (50 bodů)
* pouze v nejvyšší kategorii individuálních disciplín
b) za každé obdržení titulu (FCI šampion práce, agility, obedience nebo pasení)
- na mezinárodní úrovni (100 bodů)
- na národní či klubové úrovni (50 bodů)
3. Zkoušku se stejným označením lze započítat jen jednou. Stejně tak lze jen jednou započíst titul čekatele šampiona na mezinárodní úrovni (CACIT, Res.CACIT, CACIAg, Res.CACIAg), či na národní úrovni (CACT, Res.CACT, CACAg, Res.CACAg, CACIOB, Res.CACIOB), ovšem za každý druh výkonu (sportovní kynologie, agility, obedience, pasení). Pokud se na mezinárodní soutěži uděluje zároveň i národní titul za stejný výkon, platí pouze ten vyšší. Pokud již pes má například titul Res.CACIT a pak získá i CACIT, platí mu pouze CACIT.
4. Pokud v tabulce není některá zkouška vyjmenovaná (zejména u zkoušek staršího data nebo nově schválených), její obodování zajistí výbor klubu nebo jím jmenovaný zástupce na základě požadavku majitele psa.
5. Body lze získat jen ve vybraných sportech a pracovních disciplínách (pasení, záchranařina, sportovní kynologie, obedience, agility, flyball, frisbee, dogdancing). Pokud zde není některý sport vyjmenovaný, o uznání bodů za umístění (vizte bod 1a) na mistrovské soutěži rozhodne výbor BCCCZ na základě požadavku majitele psa. Výbor může pro tyto účely jmenovat zástupce (i komisi), který rozhodne za něj. Započítávat se budou sporty, kde záleží na spolupráci pes a člověk, kde je potřeba psa něco naučit a kde pes obrazně řečeno „musí používat mozek“.
6. Započítávají se jen ty výsledky, kde pes/fena splnil/a limit zkoušky.
7. Body lze obdržet jen v individuálních disciplínách, s výjimkou flyballu; zde je možné získat 5 bodů za každé zvýšení kvalifikace od Fly19 a rychlejší (vizte tabulka).
8. Limit počtu získaných bodů (nyní 200) není fixní. Může se zvyšovat se zvyšující se úrovní výkonů psů. O zvýšení limitu pro udělení titulu Šampion výkonu BCCCZ rozhoduje výbor. Změnu limitu zveřejní v aktualitách na klubových webových stránkách, a to nejméně jeden měsíc před plánovaným dnem změny. Žádosti poslané výboru do uvedeného dne změny budou posuzovány ještě podle původního limitu.
9. Pro získání titulu není dáno žádné časové rozmezí, je možné jej získat za měsíc, i za několik let.
Článek 4  -  Závěrečná ustanovení
1. Každý jedinec, který splní podmínky uvedené v článku 2, popř. 3, získá diplom "Šampion výkonu BCCCZ" a pohár. Diplom musí být označen klubovým razítkem a podpisem předsedy klubu, nebo jiným statutárním zástupcem. Diplomy a poháry se majitelům psů/fen předávají jednou ročně, a to na členské schůzi klubu. Na požádání majitele oceněného jedince zapisuje kterýkoliv člen výboru BCCCZ titul do originálu průkazu původu - zápis titulu do PP je nutné předem domluvit s konkrétním členem výboru.
2. Titul Klubový šampion výkonu neopravňuje k zařazení do třídy vítězů, šampionů, ani do třídy pracovní na výstavách pořádaných ČMKU nebo jinými organizacemi FCI.
3. Horní hranice doby, po kterou může pes/fena podmínky plnit, není časově omezena (body získané před schválením tohoto řádu lze započítat). Pokud majitel doloží potřebné doklady o splnění podmínek, může pes/fena získat titul také "in memoriam".
4. Titul se uděluje jen jednou za život psa/feny.
5. Evidenci o udělených titulech vede referent pro udělování a evidenci šampionů.
6. Tabulka bodového hodnocení v příloze je nedílnou součástí tohoto řádu.
Řád byl schválen výborem BCCCZ. Nabývá platnosti dnem 1. 9. 2010. Poslední úpravy schváleny
dne 30. 1. 2019.
 
Tabulka č. 1   Bodové hodnocení výkonu pro udělení titulu Šampion výkonu BCCCZ.
Druh zkoušky Úroveň
I. II. III. IV.
Všestranná poslušnost ZZO, ZZO1, ZM ZVV 1, ZZO2
ZPO 1
ZVV 2, ZZO3
ZPO 2, ZPS 1
ZVV 3
ZPS 2
Všestranná poslušnost IGP-V
IPO-VO, IPO-V
IPO 1, IPO-ZTP, IGP1, IGP-ZTP IPO 2, IGP2 IPO 3, IGP3
Všestranná poslušnost BH, BH-VT SchH/VPG 1
SchH/VPG A
SchH/VPG 2
SchH/FH 1
SchH/VPG 3
SchH/FH 2
Všestranná poslušnost ZOP ZPU - 1 ZPU - 2
ZPU - S
 
Všestranná poslušnost - TART ZMT T 1, OPT 1, SPT 1 T 2, OPT 2, SPT 2 T 3, OPT 3, SPT 3
Stopařská FPr 1, UPr 1, SPr 1, APr 1, GPr1
StPr 1, StPr 2, StPr 3
FPr 2, UPr 2, SPr 2, GPr 2, IFH-V, APr2 FPr 3, UPr 3, SPr 3, GPr3, IFH1, APr 3
FH 1
IPO-FH, FH 2, IFH-FH, IFH2
Záchranářská RH-TV, RH-FLV
RH-FV, RH-WV
RH-LV
RH-T E, RH-FL E, RH-F E, RH-W E, RH-L E, RH-E
ZZZ
ZZS, ZZLVZ 1
RH-T A, RH-FL A
RH-F A, RH-W A
RH-L A

ZZP 1, ZTV 1, ZVP 1,
ZLP 1, ZZS 1
ZTV, ZTV(C), ZZP(C)
ZLP(C), ZVP(C)

VZ 2
RH-T B, RH-FL B
RH-F B, RH-W B
RH-L B

ZZP 2, ZTV 2, ZVP 2
ZLP 2, ZZS 2
ZLP-N, ZZP-N , ZVP-N

ZPJ
VZ 3
RH-T C, RH-FL C
RH-F C, RH-W C
RH-L C


ZZP 3, ZTV 3, ZVP 3
ZLP 3, ZZS 3


atest MV, atest IRO,
atest HZS
Obedience OB-Z OB1 OB2 OB3
Agility A1 A2 A3 A3Ch
Dog dancing HtM 2, F 2, DwD 2, MD 2
- všechny zk. splněny min. na VD
MoD 1
HtM 3, F 3, DwD 3, MD 3
- všechny zk. splněny min. na VD
MoD 2
MoD MD, MoD HtM, MoD F, MoD DwD CoD
Flyball Fly 19 - 14      
Pasení

ZVOP, NHAT
PZP

HWT
ZPOP1
IHT1
ZPOP2
IHT2, IHT3
ZPOP3
Tituly čekatelství mezinárodního/
národního šampiona výkonu
  Res.CACAg
Res.CACT
CACAg,
CACT
Res.CACIAg
Res.CACIT
Res.CACIOB
CACIAg
CACIT
CACIOB
Body 5 10 20 30

*Fialovým písmem zapsané zkoušky jsou ty, které již neexistují, ale někteří psi je stále mohou mít splněné.