NHAT – nová zkouška FCI v pasení

Radko Loučka

BORDERHOLIC 32 – 1/2016

Dříve než představím novou zkoušku FCI s názvem Natural Herding Aptitude Test (NHAT), která je platná od 1.1.2016, rád bych k tomu napsal několik vět.
Pro vytvoření řádu NHAT bylo zhruba tolik členů FCI komise pasení, jako jich bylo proti. Diskuse byly bouřlivé. O to větší bylo překvapení, že FCI tento řád celkem bez velkých průtahů schválila. Chtěla jen upřesnit, pro která plemena platí a dokladovat to podle FCI standardů. Proto se do seznamu dostal např. Španělský vodní pes z nomenklaturní skupiny FCI 8 a Tibetský teriér ze skupiny FCI 9.
Téměř v každé zemi FCI měli dříve vlastní řády pro tzv. zkoušky vloh pro pasení a ještě je ve spoustě zemí mají i nadále. Ve většině testů se ale více než vlohy, hodnotí socializace psů. Proto také nakonec zástupci FCI komise pasení pro název testu zvolili slovíčko „Aptitude“, což prý lépe vystihuje to, o čem v testu jde. Ukázat skutečné vlohy k pasení se v této zkoušce moc šancí nedává. K přímému kontaktu s ovcemi nebo se skotem může dojít až na konci zkoušky uvnitř košáru, ovce ani pes se nedostanou na volné prostranství. Cílem je tedy spíše prevence, aby se na zkoušky a soutěže v pasení nedostal pes bez zájmu o ovce a hlavně ne ten, který je agresivní. Původní záměr byl ale negován tím, že pro účast na zkoušce HWT není absolvování NHAT nutné. Ovšem je třeba dodat, že je v kompetenci národních komisí pasení či dokonce klubů, aby si nutnost absolvování NHAT před vstupem do HWT ustanovili jako podmínku, případně aby NHAT vyžadovali pro chovnost.
Významné bylo, že zkouška je určena i border koliím, což u většiny národních instinkt testů není – ty se pořádají většinou pro plemena, pracující v tzv. tradičním stylu. U nás v ČR naopak byl instinkt test ZVOP určen hlavně pro border kolie. Rozdíl byl hlavně ve velikosti košáru. Pro border kolie je vhodnější malý košár (pes pracuje vně košáru nebo na volném prostranství), pro ostatní plemena se používá košár podstatně větší, protože pes pracuje zejména uvnitř košáru.
Zkouška bude v ČR platná až od 1.1.2017. Nejprve je totiž třeba proškolit rozhodčí. Je také nutné vysvětlit nějaké nejasnosti.
Například:

 1. Ano, zkoušku lze absolvovat s ovcemi, nebo se skotem, ale ne s drůbeží. Pokud probíhá zkouška se skotem, musí pořadatel pro handlera zajistit útočiště, neboli úkryt “typu korida”. Několik lidí se mi ptalo, co to je? Jedná se o otvor v hrazení, kudy člověk proklouzne, ale zvíře ne.
 2. Zkouška socializace by měla probíhat v takové vzdálenosti od košáru s ovcemi, aby pes na ně neviděl. Dá se totiž předpokládat, že mladý pes se bude více soustředit na ovce, než na plnění úkolů.
 3. Na rozdíl od našeho dřívějšího testu vloh (ZVOP) může NHAT absolvovat již 6ti měsíční štěně. Pokud si ale nejste jistí, že třeba neprojeví agresivitu, raději počkejte, až bude starší, nebo „rozumnější“. Diskvalifikace v NHAT je konečná. Pes zkoušku již nemůže opakovat.
 4. Některé části řádu NHAT se špatně překládají. Při sporném výkladu platí anglický text, který je uveden na http://www.fci.be/en/Herding-Dogs-60.html.

Test přirozených vloh k pasení – Natural Herding Aptitude Test, “FCI-NHAT“

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgique)
Tél : ++32.71.59.12.38 – Fax : ++32.71.59.22.29, internet : www.fci.be

Úvod
FCI Test přirozených vloh k pasení (NHAT) slouží k ustanovení základních charakteristik, které mají všechna ovčácká plemena společné:

 • zájem o stádo zvířat
 • ochota spolupracovat s psovodem
 • snaha kontrolovat pohyb stáda
 • přirozená snaha hledat pozici (balance point) naproti psovodovi k
  získání lepší kontroly nad stádem.

V omezených podmínkách tohoto testu pes může ukázat jen tyto základní rysy. Mělo by být bráno v úvahu, že pouze trénink a zkušenosti dovolí psovi čelit těžším trialům ve kterých nejnadanější psi budou schopni ukázat v maximální výši jejich přirozenou vlohu.

Základní podmínky
FCI Test přirozených vloh k pasení (NHAT) je otevřen pro ovčácká plemena psů (vyjmenována v Příloze). Psi musejí být registrováni v plemenné knize nebo příloze plemenné knihy, která je uznávaná FCI. Minimální věk psa pro účast je 6 měsíců. Psi, kteří podmínky nesplňují, se nemohou testu zúčastnit. Háravé feny musejí být drženy stranou a půjdou na řadu jako poslední. Feny, které porodily štěňata méně než 8 týdnů před datem konání testu a feny, u kterých je očekávaný termín porodu do 4 týdnů musejí být z testu vyloučeny. Pes může mít obojek. Stahovací, elektrické a ostnaté obojky jsou zakázány. Během testu pes nesmí mít náhubek. Bylo by lepší, pokud by pes neměl žádný specifický trénink na stádě zvířat, ale základní trénink poslušnosti je oceňován (zastavení a přivolání).
FCI Test přirozených vloh k pasení (NHAT) musí být uznán všemi členy FCI a smluvními partnery. Test může být užitečným nástrojem pro kluby jednotlivých plemen v zachování specifického chování ovčáckých plemen. Test musí být zapsán do bodovací karty psa nebo jakéhokoli rovnocenného dokumentu.

Organizace testu
Test může být pořádán klubem nebo skupinou pasení, která má povolení od Národní organizace zastřešující psy, která musí být členem nebo smluvním partnerem FCI.
Test může být posouzen pouze kvalifikovaným rozhodčím v pasení, který musí být uznán Národní organizací zastřešující psy v zemi, která je členem FCI.
Rozhodčí musí kontrolovat chování psa. Rozhodčí může kdykoli test zastavit.
Je zodpovědností rozhodčího ověřit identitu psa kontrolou tetování nebo čísla čipu před začátkem testu.
Organizační komise je zodpovědná za vhodný areál pro test, za stádo, košár pro stádo a za nezbytné pomocníky.
Test se může provádět na ovcích a skotu.
Stádo by mělo být vybráno takovým způsobem, aby každý závodník mohl pracovat se zvířaty srovnatelné kvality. Přednostně by zvířata použitá k testu měla všechna pocházet ze stejného stáda a být podobného typu. Měla by být houževnatá a zdravá. Jehňata by měla mít dostatečný věk k odstavu.
Organizační komise by se měla ujistit, že má dostatek zvířat, aby žádná skupinka nebyla stresována a nemusela být použita častěji, než je potřeba.
Areál, kde se test na zvířatech koná, musí být cca 75 metrů dlouhý a dostatečně široký, aby umožnil prostor 10 metrů mezi kruhovým košárem a okraji areálu. Ohrada pro zvířata může být cca 8-16 metrů v průměru, tj. cca 25-50 metrů v obvodu, velikost bude záležet na počtu zvířat. Plot musí být schopný udržet zvířata uvnitř ohrady a psa vně.
Pro test na skotu bude zajištěno jedno nebo dvě útočiště (“typu korida”).
Pro každý test je minimální počet ovcí 10, minimální počet krav 5. Zvířata by měla být pravidelně měněna po 3-4 otestovaných psech.
Počet otestovaných jedinců by neměl překročit 30 psů za den na rozhodčího.

Průběh testování
V tomto testu budou u psa posouzeny jeho schopnosti ovčáckého psa. Test je rozdělen do dvou částí, první část má za cíl ověřit základní socializaci psa a druhá část testuje jeho vlohy ovčáckého psa.

 1. část: Socializace
  a) Kontakt s lidmi
  Rozhodčí se snaží o kontakt se psem, aby ověřil jeho socializaci a sebekontrolu. Rozhodčí má možnost otestovat socializaci psa při kontrole tetování nebo čísla čipu.
  Pes na vodítku se psovodem projde kolem skupiny lidí.
  Agresivita a strach z lidí nejsou tolerovány, ale přirozená reakce ostražitosti, typická u některých plemen psů, bude tolerována.
  b) Kontakt se psy
  Psovod se psem na vodítku projde kolem skupiny lidí se psy na vodítkách. Psi ve skupině se musí chovat klidně. V tomto případě musí pes také ukázat normální neutrální chování vůči ostatním psům.
  c) Citlivost ke zvukům
  Během této části testu rozhodčí nebo pomocník způsobí hlasitý, nečekaný zvuk. Pes by měl reagovat beze strachu, přirozená reakce ostražitosti bude uznána. Zvuk může být způsoben něčím jako chrastící igelitovou taškou nebo podobnými hluky. Střelba není povolena.
  d) Vztah se psovodem
  Rozhodčí ocení důvěru, kterou pes v psovoda má v neznámých situacích. Není to hodnoceno jako test poslušnosti. Je to důležitý test přirozeného a nezaujatého chování psa.
  Pes respektuje psovoda (pozice a povely) a spolupracuje s ním.
  Od psa je očekáván dobrý vztah s psovodem, který bude demonstrován během cvičení na krátké překážkové dráze se psem bez vodítka.
  Překážky
  Pes musí být převeden přes překážku, jako je nízké hrazení nebo rampa.
  Absence psovoda
  Zatímco je pes držen na vodítku pomocníkem nebo rozhodčím, psovod odchází asi 15 metrů nebo více a zastaví na pokyn rozhodčího.
  Pes nesmí projevovat žádný stres nebo paniku.
  Přivolání
  Na signál rozhodčího psovod přivolá psa, zatímco ho pomocník vypouští z vodítka.
 2. část: Vlohy ovčáckého psa
  V základu rozhodčí dá psovi dostatečnou možnost a čas ukázat jeho vlohy.
  Rozhodčí může v průběhu testu psovoda instruovat, aby povzbudil nebo doprovázel svého psa. Psovod může povzbudit psa pochvalou, ale ne pamlskem nebo hračkou.
  a) Příchod ke stádu
  Při cestě na startovní pozici testu psovod se psem na vodítku obchází košár se stádem uvnitř a ujistí se, že pes si zvířat všimnul, podporuje ho ve vzbuzení jeho zájmu. Potom odchází psovod se psem na vodítku na startovní pozici testu.
  Na startovní pozici ve vzdálenosti cca 50 metrů od košáru na povel rozhodčího psovod začne pomalu přicházet ke košáru a po cca 10 metrech vypustí psa z vodítka.
  V tomto okamžiku může být použit povel pro uvolnění psa.
  Od okamžiku, kdy psovod vykročí, bude posuzován zájem psa o stádo.
  Na signál rozhodčího se psovod rozejde přímo ke košáru bez dávání jakýchkoli signálů nebo povelů psovi. Je vysoce ceněno, když pes projevuje zájem ve vzdálenosti od košáru.
  Rozhodčí může požádat psovoda, aby obcházel kolem košáru, otočil se nebo zastavil.
  Pes, který má instinkt k obíhání a hledání “balance pointu” na druhé straně od psovoda ukazuje velmi silnou a správnou vlohu ovčáckého psa. Ke vzbuzení zájmu psa může rozhodčí požádat psovoda, aby vešel do košáru bez svého psa a ovce rozhýbal.
  b) Kontakt se stádem
  Rozhodčí může psovoda požádat, aby vešel do košáru se psem na vodítku. Pokud pes projevuje dobrý přístup, rozhodčí může rozhodnout vypustit psa z vodítka.
  V případě, že pes projevuje agresi nebo strach, test je zastaven.
  V případě strachu je psovod oprávněn uklidnit svého psa, než košár opustí.
  c) Zájem a iniciativa
  Během testu by měl mít pes zájem o zvířata aspoň dvě minuty.
  Při posouzení iniciativy psa bude rozhodčí kladně hodnotit snahu
  psa kontrolovat pohyb stáda bez povelů psovoda.

Hodnocení
Test přirozené socializace a test vloh k pasení bude hodnocen odděleně.

a) Test socializace
Rozhodčí si bude dělat krátké poznámky ohledně chování psa a ohodnotí ho jako Prospěl (P) nebo Neprospěl (N) nebo diskvalifikován (DIS) v případě agrese.
Pokud pes úspěšně neprojde testem socializace, nemá povoleno pokračovat k části 2.
b) Vlohy k pasení
Rozhodčí bude hodnotit jako:
Velmi dobře (VG) – Dobře (G) – Nedostatečně (INS) nebo Diskvalifikován (DIS) v případě vážné agrese vůči ovcím.
Diskvalifikovaní psi nemají povoleno se testu znova zúčastnit.
V případě, že je druhá část testu hodnocena jako nedostatečná, pes může při příští příležitosti test znovu absolvovat.
Instinkt ovčáckého psa je komplex dědičných charakteristik a schopností, které dělají psa užitečným při kontrole stáda zvířat.
Je to stereotypní, nutkavé a přitom cílené chování ovčáckého psa, které není výsledkem učení nebo zkušenosti.

FCI Test přirozených vloh k pasení (NHAT) byl uznán FCI General Committee v Záhřebu v listopadu 2015.

Seznam ovčáckých plemen psů, která se mohou účastnit NHAT
Standard Název plemene Skupina
15 Belgický ovčák 1
16 Bobtail 1
38 Welsh Corgi cargidan 1
39 Welsh Corgi pembroke 1
44 Beauceron 1
55 Puli 1
56 Pumi 1
83 Šiperka 1
87 Katalánký ovčák 1
88 Sheltie 1
93 Cao de Serra de Aires 1
113 Briard 1
138 Pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji 1
141 Pyrenejský ovčák s dlouho srstí v obličeji 1
142 Slovenský čuvač 1
156 Kolie dlouhosrstá 1
166 Německý ovčák 1
171 Ardenský bouvier 1
176 Pikardský ovčák 1
191 Flanderský bouvier 1
194 Bergamský ovčák 1
223 Holandský ovčák 1
238 Mudi 1
251 Polský nížinný ovčák 1
271 Bearded kolie 1
277 Chorvatský ovčák 1
287 Australský honácký pes 1
293 Australská kelpie 1
296 Kolie krátkosrstá 1
297 Border kolie 1
311 Saarloosův vlčák 1
313 Holandský ovčáčký pudl 1
332 Československý vlčák 1
342 Australský ovčák 1
347 Bílý švýcarský ovčák 1
45 Bernský salašnický pes 2
46 Appenzellský salašnický pes 2
47 Entlebuchský salašnický pes 2
58 Velký švýcarský salašnický pes 2
147 Rotvajler 2
181 Velký knírač 2
340 Chien Fila de Saint Miguel 2
14 Švédský vallhund 5
135 Laponský pes 5
189 Lapinkoira 5
212 Samojed 5
237 Norský buhund 5
284 Lapinporokoira 5
289 Islandský pes 5
336 Španělský vodní pes 8
209 Tibetský teriér 9

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *