Křížem krážem barevnými pigmenty a genetikou základních barev BOC

Veronika Tvrdá

BORDERHOLIC 32 – 1/2016

Border collie patří k plemenům s velmi variabilním zbarvením. Povolena je takřka jakákoliv barevná kombinace. Nesmí však převládat bílá; ta více či méně kopíruje tzv. irský vzor.
Barvy srsti jsou tvořeny dvěma pigmenty (černým a žlutým), případně jejich absencí vzniká bílá. Platí, že světlejší barva překrývá tu tmavou – takže nejsou barevné plochy na bílém pozadí, ale bílé znaky na barevném. Podobně žlutý pigment překrývá černý.
Oba pigmenty mohou nabývat několika různých odstínů. Žlutý feomelanin zabarvuje srst od světlounce krémové (štěňata na první pohled někdy vypadají skoro bílá) přes žlutou, oranžovou až po mahagonovou (viz např. u irského setra). U border collií se intenzita žlutého pigmentu nijak neřeší ani nerozlišuje.
Černý pigment se nazývá eumelanin, ovlivňuje barvu srsti a sliznic. Působením různých genů se dá měnit jeho zabarvení na hnědou, modrou či lila. Speciálním případem “ředění” eumelaninu je merle. Tento gen způsobuje, že v srsti vznikají oblasti snížené pigmentace (pigmentu se produkuje méně). Ty se střídají se skvrnami plné pigmentace (tzv. plotny). Pokud by gen pro merle zdědil pes od obou rodičů, pak hovoříme o double merle. Na většině plochy těla by došlo k úplné ztrátě schopnosti produkovat pigment – což může způsobit celou řadu dalších potíží, nejčastěji slepotu či hluchotu. Proto je u nás křížení dvou merle jedinců zakázáno!

Jednoduché barvy
Zpátky k základním barvám. Pes může být jednobarevný anebo mít pigmenty oba. Čistě žlutý je pes, který nese dvě recesivní alely “e”. Taková barva se nazývá australská červená (synonymum ee-red) a typickým představitelem této barvy je zlatý retrívr. Pokud má pes alespoň jednu dominantní alelu E, na zbarvení se bude více či méně podílet eumelanin.
Chceme-li jednobarevného psa bez příměsi žlutého pigmentu, musí nést alespoň jednu alelu dominantní černé – K. Ta blokuje produkci feomelaninu. Srst se tedy barví pouze černým barvivem. Na něj můžou působit dva geny, B (brown, hnědá) a D (dilution, modrá). Pro oba platí, že je pes musí zdědit od obou rodičů. Má-li jenom jednu kopii, pes je pouze (genetickým) nositelem této barvy. Zbarvení lila se získá působením hnědé a modré současně. Všechny tyto čtyři “základní” barvy (černá, modrá, hnědá, lila) lze obohatit o merle gen (názvy zbarvení jsou pak blue merle, slate merle, red merle a lila merle). Dohromady je to tedy zatím devět zbarvení, u nichž figuruje pouze jeden pigment (4x základní barva, 4x merle, 1x australská červená).

Blue merle (Absolute Winner
Nica Bohemica)

Složené barvy
Pokud pes nenese ani jednu kopii dominantní černé (K), o slovo se přihlásí i druhý pigment – feomelanin.
Existuje nepřeberné množství možností, jak se může vzájemné působení těchto dvou pigmentů projevit. V zásadě se buďto pruhovaně míchají po celém těle (brindle neboli žíhání), nebo jsou od sebe víceméně oddělené (sable, pálení) anebo se střídají i v rámci každého samostatného chlupu (vlčí zbarvení – aguti, typický třeba elkhound). U borderek se s žíháním střetneme zřídka, aguti je ještě vzácnější. Proto je můžeme z tohoto článku vynechat a zaměřit se na podstatně běžnější barvy – sable a pálení.
Jakmile jsou dveře otevřené pro produkci obou pigmentů (tedy je přítomná aspoň jedna dominantní alela E, současně není přítomná dominantní alela K), naše pozornost se může stočit na lokus A. Ten určuje, kde a jak se oba pigmenty produkují. Dohromady jsou známé minimálně čtyři základní varianty tohoto genu (označují se indexovým písmenkem), u borderek se v zásadě objevují dvě – sable a pálení. Sable “ay” je dominantní. Stačí zdědit ji jen od jednoho rodiče a srst psa bude z většiny zbarvená žlutým feomelaninem. Někdy může vypadat k nerozeznání od australské červené. Rozdíl bývá na první pohled vidět na čenichu – nosní houba ee-red psů má tendenci pigment ztrácet, působí “vyrudle”. Pouze sable si udrží čistě černý (modrý, hnědý, lila) nos a ve stejné barvě lze také najít aspoň sem tam nějaký chlup po těle. Jestliže pes od obou rodičů zdědí “at”, bude pálený (anglicky tan). Žlutá srst se omezí na znaky v oblasti hlavy, tlapek, hrudníku – typickým představitelem je třeba dobrman. Narozdíl od něj se můžou borderky lišit co do intenzity žlutého odstínu i tvarů pálených znaků, zejména na hlavě bývá značná variabilita v rozsahu žluté i do ní zasahující černé masky.

Modrá (Ailin z Keblických strání)

Aby toho nebylo málo, existují další mezistupně. U většiny z nich ani není přesně jasné, jak jsou vlastně geneticky tvořené. Pálení se může rozlézt a z původně krásně trikolorního novorozence vyroste dospělý pes připomínající svým zbarvením německého ovčáka – tato varianta pálení se nazývá sedlová. Černá srst může postupně zesvětlat a v dospělosti ponechat světlou podsadu (často se lze setkat s označením dark sable nebo seal s pálením – ani jedno není úplně přesné, nicméně genetická podstata je zatím neznámá). V případě nejasností lze psa kdykoliv geneticky otestovat.

Sable (Feel Free Mintaka)

Závěr
Genetika umí být ošemetná a v případě tak složitého procesu, jakým je produkce pigmentu, je v podstatě nemožné obsáhnout všechny varianty a možnosti. V tomto článku jsem se zaměřila na úplný základ tvorby základních typů zbarvení dle působících genů. Dohromady jich je 25 – 4x základní barva / s pálením / sable, 4x merle / s pálením / sable, 1x ee-red. Kdo chce, může ještě dále násobit třeba přítomností tečkování v bílé srsti (platí, že heterozygot je tečkovaný mírně, homozygot rozsáhle) nebo započítat i spornější zbarvení jako seal nebo falešné pálení. To už by však přesahovalo rámec tohoto článku. Doufám, že pomůže osvětlit fungování genetiky ve zbarvení border collií.

Více podrobnějších informací naleznete na „barevném“ webu barvy.weebly.com .

Genetický profil psů

Co je genetický profil
Genetický profil psa je soubor DNA znaků, charakteristický výhradně pro daného jedince. V angličtině se používá velmi výstižný termín DNA fingerprint vyjadřující, že se jedná o obdobně nezaměnitelný identifikační prostředek, jakým je otisk prstu. Je to tedy jednoznačná celoživotní identifikace každého jedince a díky tomu má v chovatelské praxi celou řadu uplatnění.

K čemu určení genetického profilu slouží

1 ) Ověření rodičovství
Genetický profil je spolehlivým nástrojem k určování rodičovství. Vznikají-li jakékoliv pochybnosti o tom, zda je štěně skutečně potomkem rodičů, které uvádí chovatel, stačí porovnat jejich profily. Případně dojde-li k nežádoucímu překrytí hárající feny dvěma psy, je možné jednoznačně určit, kdo je otcem narozených štěňat. U psů se v tomto případě velmi často stává, že vrh je smíšený a část vrhu je otce jednoho, část toho druhého.
Možnost ověření rodičovství už dnes běžně využívají i kynologické kluby předtím, než vydají průkaz původu.

2 ) Nejspolehlivější identifikace
Trend současné doby jasně směřuje k co nejjednoznačnější identifikaci. Tetování se může stát časem nečitelné a čip se může ztratit nebo prostě přestat fungovat. S pomocí genetického profilu lze totožnost psa kdykoliv znovu ověřit. V případě nalezení ztraceného nebo odcizeného psa to výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se šťastně vrátí ke svému majiteli. Přestane-li fungovat čip, kterým je pes označen, je velmi snadné prokázat jeho identitu ověřením genetického profilu. Přečipování se tak obejde bez zdlouhavého a problematického ověřování.

3 ) Určení otce při inseminaci
Umělé oplodnění s sebou ze své podstaty nese zvýšené riziko, že otcem může být úplně jiný samec, než je uváděno. Právě kvůli rozšířenosti inseminací je genetické profilování již delší dobu povinné u hospodářských zvířat a ukázalo se jako velmi užitečné. Rovněž v kynologických kruzích bývá zvykem určovat genetický profil spermatu, které se uchovává a používá k inseminaci. Jeho porovnáním s profily štěňat narozených z umělého oplodnění tak můžete zkontrolovat, zda pocházejí skutečně od deklarovaného otce.

4 ) Potvrzení „clear po rodičích“
V dnešní době bohužel mnoho plemen psů trpí určitými recesivně dědičnými chorobami. Proto, aby se předešlo narození postižených jedinců, je u mnoha chorob chovatelům k dispozici testování přítomnosti zodpovědné nežádoucí mutace. Hrozí totiž nebezpečí, že ačkoliv oba rodiče jsou klinicky zdraví, můžou být skrytými přenašeči. Při křížení dvou přenašečů se projeví příznaky choroby u 25% jejich potomků. Pokud ale vyjdou testy rodičů negativně, uvádí se u štěňat, že jsou „clear po rodičích” nebo „normal po rodičích”, a je samotné už není třeba na danou chorobu vyšetřovat. Nicméně i zde se vyplatí prověřovat. Pouhé tvrzení, že je štěně „clear po rodičích“, samo o sobě postrádá průkaznost. Je potřeba důkaz, že je chovný pár skutečně zdravý (výsledky genetických testů rodičů) a že se opravdu jedná o rodiče štěněte (potvrzení o parentitě na základě genetických profilů rodičů a potomka).

5 ) Výběr optimálního chovného páru
Hledání optimálního chovného páru bývá často náročným úkolem.
Vhodní jedinci se vybírají na základě mnoha faktorů, mezi něž se řadí standard plemene, zdraví, temperament, pracovní schopnosti či vzhled. Přesto na konci takto náročného výběrového procesu může být hned několik shodně kvalitních kandidátů. V takovém případě pomůže rozhodnout porovnání genetických profilů, které posoudí míru příbuznosti vybraných psů a feny. Cílem je vždy vnést do chovu co nejvíc nové krve, takže je třeba, aby profily byly co nejrozdílnější.

Jak vypadá výsledek genetického profilu
Genetický profil je stanoven odečtením hodnot STR markerů. STR markery jsou specifické opakující se motivy v DNA, které jsou velmi variabilní a právě proto jsou vhodné pro určení identity jedince. Na světě existují dva různé typy stanovení STR markerů – dle ISAG (International Society for Animal Genetics) a dle AKC (American Kennel Club). Na základě obou lze zvířata jednoznačně identifikovat, nelze je však navzájem srovnávat. V Evropě je preferováno stanovení genetického profilu dle ISAG. Na obrázku č. 1 je výsledná zpráva genetického profilu – byly určeny hodnoty u dvou alel všech 22 TR markerů dle ISAG.

Jak je to s parentitou
Určení parentity, tedy určení rodičovství, je možné právě díky porovnání jednotlivých genetických profilů matky, otce a potomků. Potomek má ve svém genetickém profilu ve všech markerech jednu alelu od otce a jednu od matky. Vždy se tedy s jedním rodičem musí shodnout v jedné hodnotě daného markeru a s druhým rodičem v druhé hodnotě daného markeru, aby byly profily kompatibilní. Je-li profil potomka ve všech markerech současně kompatibilní s oběma rodiči, je rodičovství potvrzeno.
Jako příklad si můžeme uvést hodnoty možných zděděných alel u potomka od rodičů v jednom markeru – makeru INRA 21, viz tabulka č.1.
Je-li výsledek profilu potomka v markeru INRA 21 93/95, 93/101, 95/95 nebo 95/101 je kompatibilní současně s udanou matkou 95/101 a otcem 93/95.

K čemu genetický profil neslouží
Genetický profil neslouží k posouzení zdravotních, vizuálních nebo schopnostních předpokladů testovaných psů. Nelze z něj vyčíst informaci o přítomnosti či nepřítomností kauzálních mutací dědičných onemocnění.

Jak odebrat vzorek pro určení genetického profilu v laboratoři Genomia
Analýza určení genetického profilu je velice citlivá na kvalitu DNA, proto laboratoř preferuje vzorky krve odebrané nesrážlivě do EDTA. Vzorek stěru sliznice ústní dutiny lze použít, musí být však velmi dobře provedený, dle instrukcí laboratoře.
Proto, aby byl genetický profil prokazatelný a nenapadnutelný, je vhodné na odběr zajít za veterinárním lékařem. Ten kromě odběru krve či stěru ústní dutiny provede i kontrolu identifikace zvířete – zkontroluje číslo čipu nebo tetování jedince. Kontrolu identifikace potvrdí svým podpisem a razítkem na speciální formulář, který je následně zaslán do laboratoře spolu se vzorkem. Je možné přijít se psem na odběr osobně do laboratoře – školenými pracovníky bude odebrán stěr sliznice ústní dutiny a zkontrolována identifikace jedince. Informace o potvrzeném odběru je uvedena ve zprávě o výsledku genetického profilu.

Ceny vyšetření genetického profilu v laboratoři Genomia
Cena stanovení genetického profilu je 1030 Kč. V případě, že je zákazník členem klubu registrovaného v laboratoři Genomia, je cena snížena o 10 % na 927 Kč za stanovení DNA profilu – zákazník musí objednat online a do poznámky k objednávce zapsat své členské číslo.
Zákazník si může vytvořit online objednávku na webových stránkách laboratoře: www.genomia.cz/cz/test/dog-dna-profile/ nebo může vyplnit papírový formulář „Žádanka pes“, který je ke stažení: www.genomia.cz/cz/homepage/forms/ a ten odeslat do laboratoře spolu se vzorkem (zpracování papírové žádanky je zpoplatněno 35,- Kč).

Po obdržení online objednávky nebo papírové žádanky je zákazník informován o ceně testu a způsobu platby. Platit je možné bankovním převodem, kartou (prostřednictvím služby paypal), hotově v laboratoři, případně dobírkou (poplatek za dobírku a poštovné činí 140,-).
Zákazník je emailem informován o přijetí vzorku laboratoří. Doba zpracování vzorku a vyhotovení výsledku genetického profilu je až 14 pracovních dnů. Zprávy jsou zákazníkovi zaslány e-mailem v českém a anglickém jazyce v pdf formátu. Poplatek za zprávy zaslané poštou je 50,- Kč za zásilku. Platí-li zákazník dobírkou, zasíláme zprávy pouze poštou, nikoli e-mailem.

Odeslání vzorku do laboratoře
Vzorek je možné odeslat obyčejnou či doporučenou poštou na adresu laboratoře:
Genomia
Janáčkova 51
323 00 Plzeň
laborator@genomia.cz
tel: 373749999
www.genomia.cz

Doplnění redakce
Do členské schůze na jaře 2020, na které proběhne hlasování o povinném předložení genetických profilů při bonitaci, nabízí Spolek BCCCZ příspěvek ve výši 200,- Kč za každý poskytnutý genetický profil FCI border kolie podle ISAG.

NHAT – nová zkouška FCI v pasení

Radko Loučka

BORDERHOLIC 32 – 1/2016

Dříve než představím novou zkoušku FCI s názvem Natural Herding Aptitude Test (NHAT), která je platná od 1.1.2016, rád bych k tomu napsal několik vět.
Pro vytvoření řádu NHAT bylo zhruba tolik členů FCI komise pasení, jako jich bylo proti. Diskuse byly bouřlivé. O to větší bylo překvapení, že FCI tento řád celkem bez velkých průtahů schválila. Chtěla jen upřesnit, pro která plemena platí a dokladovat to podle FCI standardů. Proto se do seznamu dostal např. Španělský vodní pes z nomenklaturní skupiny FCI 8 a Tibetský teriér ze skupiny FCI 9.
Téměř v každé zemi FCI měli dříve vlastní řády pro tzv. zkoušky vloh pro pasení a ještě je ve spoustě zemí mají i nadále. Ve většině testů se ale více než vlohy, hodnotí socializace psů. Proto také nakonec zástupci FCI komise pasení pro název testu zvolili slovíčko „Aptitude“, což prý lépe vystihuje to, o čem v testu jde. Ukázat skutečné vlohy k pasení se v této zkoušce moc šancí nedává. K přímému kontaktu s ovcemi nebo se skotem může dojít až na konci zkoušky uvnitř košáru, ovce ani pes se nedostanou na volné prostranství. Cílem je tedy spíše prevence, aby se na zkoušky a soutěže v pasení nedostal pes bez zájmu o ovce a hlavně ne ten, který je agresivní. Původní záměr byl ale negován tím, že pro účast na zkoušce HWT není absolvování NHAT nutné. Ovšem je třeba dodat, že je v kompetenci národních komisí pasení či dokonce klubů, aby si nutnost absolvování NHAT před vstupem do HWT ustanovili jako podmínku, případně aby NHAT vyžadovali pro chovnost.
Významné bylo, že zkouška je určena i border koliím, což u většiny národních instinkt testů není – ty se pořádají většinou pro plemena, pracující v tzv. tradičním stylu. U nás v ČR naopak byl instinkt test ZVOP určen hlavně pro border kolie. Rozdíl byl hlavně ve velikosti košáru. Pro border kolie je vhodnější malý košár (pes pracuje vně košáru nebo na volném prostranství), pro ostatní plemena se používá košár podstatně větší, protože pes pracuje zejména uvnitř košáru.
Zkouška bude v ČR platná až od 1.1.2017. Nejprve je totiž třeba proškolit rozhodčí. Je také nutné vysvětlit nějaké nejasnosti.
Například:

 1. Ano, zkoušku lze absolvovat s ovcemi, nebo se skotem, ale ne s drůbeží. Pokud probíhá zkouška se skotem, musí pořadatel pro handlera zajistit útočiště, neboli úkryt “typu korida”. Několik lidí se mi ptalo, co to je? Jedná se o otvor v hrazení, kudy člověk proklouzne, ale zvíře ne.
 2. Zkouška socializace by měla probíhat v takové vzdálenosti od košáru s ovcemi, aby pes na ně neviděl. Dá se totiž předpokládat, že mladý pes se bude více soustředit na ovce, než na plnění úkolů.
 3. Na rozdíl od našeho dřívějšího testu vloh (ZVOP) může NHAT absolvovat již 6ti měsíční štěně. Pokud si ale nejste jistí, že třeba neprojeví agresivitu, raději počkejte, až bude starší, nebo „rozumnější“. Diskvalifikace v NHAT je konečná. Pes zkoušku již nemůže opakovat.
 4. Některé části řádu NHAT se špatně překládají. Při sporném výkladu platí anglický text, který je uveden na http://www.fci.be/en/Herding-Dogs-60.html.

Test přirozených vloh k pasení – Natural Herding Aptitude Test, “FCI-NHAT“

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (FCI) (AISBL)
Place Albert 1er, 13, B – 6530 Thuin (Belgique)
Tél : ++32.71.59.12.38 – Fax : ++32.71.59.22.29, internet : www.fci.be

Úvod
FCI Test přirozených vloh k pasení (NHAT) slouží k ustanovení základních charakteristik, které mají všechna ovčácká plemena společné:

 • zájem o stádo zvířat
 • ochota spolupracovat s psovodem
 • snaha kontrolovat pohyb stáda
 • přirozená snaha hledat pozici (balance point) naproti psovodovi k
  získání lepší kontroly nad stádem.

V omezených podmínkách tohoto testu pes může ukázat jen tyto základní rysy. Mělo by být bráno v úvahu, že pouze trénink a zkušenosti dovolí psovi čelit těžším trialům ve kterých nejnadanější psi budou schopni ukázat v maximální výši jejich přirozenou vlohu.

Základní podmínky
FCI Test přirozených vloh k pasení (NHAT) je otevřen pro ovčácká plemena psů (vyjmenována v Příloze). Psi musejí být registrováni v plemenné knize nebo příloze plemenné knihy, která je uznávaná FCI. Minimální věk psa pro účast je 6 měsíců. Psi, kteří podmínky nesplňují, se nemohou testu zúčastnit. Háravé feny musejí být drženy stranou a půjdou na řadu jako poslední. Feny, které porodily štěňata méně než 8 týdnů před datem konání testu a feny, u kterých je očekávaný termín porodu do 4 týdnů musejí být z testu vyloučeny. Pes může mít obojek. Stahovací, elektrické a ostnaté obojky jsou zakázány. Během testu pes nesmí mít náhubek. Bylo by lepší, pokud by pes neměl žádný specifický trénink na stádě zvířat, ale základní trénink poslušnosti je oceňován (zastavení a přivolání).
FCI Test přirozených vloh k pasení (NHAT) musí být uznán všemi členy FCI a smluvními partnery. Test může být užitečným nástrojem pro kluby jednotlivých plemen v zachování specifického chování ovčáckých plemen. Test musí být zapsán do bodovací karty psa nebo jakéhokoli rovnocenného dokumentu.

Organizace testu
Test může být pořádán klubem nebo skupinou pasení, která má povolení od Národní organizace zastřešující psy, která musí být členem nebo smluvním partnerem FCI.
Test může být posouzen pouze kvalifikovaným rozhodčím v pasení, který musí být uznán Národní organizací zastřešující psy v zemi, která je členem FCI.
Rozhodčí musí kontrolovat chování psa. Rozhodčí může kdykoli test zastavit.
Je zodpovědností rozhodčího ověřit identitu psa kontrolou tetování nebo čísla čipu před začátkem testu.
Organizační komise je zodpovědná za vhodný areál pro test, za stádo, košár pro stádo a za nezbytné pomocníky.
Test se může provádět na ovcích a skotu.
Stádo by mělo být vybráno takovým způsobem, aby každý závodník mohl pracovat se zvířaty srovnatelné kvality. Přednostně by zvířata použitá k testu měla všechna pocházet ze stejného stáda a být podobného typu. Měla by být houževnatá a zdravá. Jehňata by měla mít dostatečný věk k odstavu.
Organizační komise by se měla ujistit, že má dostatek zvířat, aby žádná skupinka nebyla stresována a nemusela být použita častěji, než je potřeba.
Areál, kde se test na zvířatech koná, musí být cca 75 metrů dlouhý a dostatečně široký, aby umožnil prostor 10 metrů mezi kruhovým košárem a okraji areálu. Ohrada pro zvířata může být cca 8-16 metrů v průměru, tj. cca 25-50 metrů v obvodu, velikost bude záležet na počtu zvířat. Plot musí být schopný udržet zvířata uvnitř ohrady a psa vně.
Pro test na skotu bude zajištěno jedno nebo dvě útočiště (“typu korida”).
Pro každý test je minimální počet ovcí 10, minimální počet krav 5. Zvířata by měla být pravidelně měněna po 3-4 otestovaných psech.
Počet otestovaných jedinců by neměl překročit 30 psů za den na rozhodčího.

Průběh testování
V tomto testu budou u psa posouzeny jeho schopnosti ovčáckého psa. Test je rozdělen do dvou částí, první část má za cíl ověřit základní socializaci psa a druhá část testuje jeho vlohy ovčáckého psa.

 1. část: Socializace
  a) Kontakt s lidmi
  Rozhodčí se snaží o kontakt se psem, aby ověřil jeho socializaci a sebekontrolu. Rozhodčí má možnost otestovat socializaci psa při kontrole tetování nebo čísla čipu.
  Pes na vodítku se psovodem projde kolem skupiny lidí.
  Agresivita a strach z lidí nejsou tolerovány, ale přirozená reakce ostražitosti, typická u některých plemen psů, bude tolerována.
  b) Kontakt se psy
  Psovod se psem na vodítku projde kolem skupiny lidí se psy na vodítkách. Psi ve skupině se musí chovat klidně. V tomto případě musí pes také ukázat normální neutrální chování vůči ostatním psům.
  c) Citlivost ke zvukům
  Během této části testu rozhodčí nebo pomocník způsobí hlasitý, nečekaný zvuk. Pes by měl reagovat beze strachu, přirozená reakce ostražitosti bude uznána. Zvuk může být způsoben něčím jako chrastící igelitovou taškou nebo podobnými hluky. Střelba není povolena.
  d) Vztah se psovodem
  Rozhodčí ocení důvěru, kterou pes v psovoda má v neznámých situacích. Není to hodnoceno jako test poslušnosti. Je to důležitý test přirozeného a nezaujatého chování psa.
  Pes respektuje psovoda (pozice a povely) a spolupracuje s ním.
  Od psa je očekáván dobrý vztah s psovodem, který bude demonstrován během cvičení na krátké překážkové dráze se psem bez vodítka.
  Překážky
  Pes musí být převeden přes překážku, jako je nízké hrazení nebo rampa.
  Absence psovoda
  Zatímco je pes držen na vodítku pomocníkem nebo rozhodčím, psovod odchází asi 15 metrů nebo více a zastaví na pokyn rozhodčího.
  Pes nesmí projevovat žádný stres nebo paniku.
  Přivolání
  Na signál rozhodčího psovod přivolá psa, zatímco ho pomocník vypouští z vodítka.
 2. část: Vlohy ovčáckého psa
  V základu rozhodčí dá psovi dostatečnou možnost a čas ukázat jeho vlohy.
  Rozhodčí může v průběhu testu psovoda instruovat, aby povzbudil nebo doprovázel svého psa. Psovod může povzbudit psa pochvalou, ale ne pamlskem nebo hračkou.
  a) Příchod ke stádu
  Při cestě na startovní pozici testu psovod se psem na vodítku obchází košár se stádem uvnitř a ujistí se, že pes si zvířat všimnul, podporuje ho ve vzbuzení jeho zájmu. Potom odchází psovod se psem na vodítku na startovní pozici testu.
  Na startovní pozici ve vzdálenosti cca 50 metrů od košáru na povel rozhodčího psovod začne pomalu přicházet ke košáru a po cca 10 metrech vypustí psa z vodítka.
  V tomto okamžiku může být použit povel pro uvolnění psa.
  Od okamžiku, kdy psovod vykročí, bude posuzován zájem psa o stádo.
  Na signál rozhodčího se psovod rozejde přímo ke košáru bez dávání jakýchkoli signálů nebo povelů psovi. Je vysoce ceněno, když pes projevuje zájem ve vzdálenosti od košáru.
  Rozhodčí může požádat psovoda, aby obcházel kolem košáru, otočil se nebo zastavil.
  Pes, který má instinkt k obíhání a hledání “balance pointu” na druhé straně od psovoda ukazuje velmi silnou a správnou vlohu ovčáckého psa. Ke vzbuzení zájmu psa může rozhodčí požádat psovoda, aby vešel do košáru bez svého psa a ovce rozhýbal.
  b) Kontakt se stádem
  Rozhodčí může psovoda požádat, aby vešel do košáru se psem na vodítku. Pokud pes projevuje dobrý přístup, rozhodčí může rozhodnout vypustit psa z vodítka.
  V případě, že pes projevuje agresi nebo strach, test je zastaven.
  V případě strachu je psovod oprávněn uklidnit svého psa, než košár opustí.
  c) Zájem a iniciativa
  Během testu by měl mít pes zájem o zvířata aspoň dvě minuty.
  Při posouzení iniciativy psa bude rozhodčí kladně hodnotit snahu
  psa kontrolovat pohyb stáda bez povelů psovoda.

Hodnocení
Test přirozené socializace a test vloh k pasení bude hodnocen odděleně.

a) Test socializace
Rozhodčí si bude dělat krátké poznámky ohledně chování psa a ohodnotí ho jako Prospěl (P) nebo Neprospěl (N) nebo diskvalifikován (DIS) v případě agrese.
Pokud pes úspěšně neprojde testem socializace, nemá povoleno pokračovat k části 2.
b) Vlohy k pasení
Rozhodčí bude hodnotit jako:
Velmi dobře (VG) – Dobře (G) – Nedostatečně (INS) nebo Diskvalifikován (DIS) v případě vážné agrese vůči ovcím.
Diskvalifikovaní psi nemají povoleno se testu znova zúčastnit.
V případě, že je druhá část testu hodnocena jako nedostatečná, pes může při příští příležitosti test znovu absolvovat.
Instinkt ovčáckého psa je komplex dědičných charakteristik a schopností, které dělají psa užitečným při kontrole stáda zvířat.
Je to stereotypní, nutkavé a přitom cílené chování ovčáckého psa, které není výsledkem učení nebo zkušenosti.

FCI Test přirozených vloh k pasení (NHAT) byl uznán FCI General Committee v Záhřebu v listopadu 2015.

Seznam ovčáckých plemen psů, která se mohou účastnit NHAT
Standard Název plemene Skupina
15 Belgický ovčák 1
16 Bobtail 1
38 Welsh Corgi cargidan 1
39 Welsh Corgi pembroke 1
44 Beauceron 1
55 Puli 1
56 Pumi 1
83 Šiperka 1
87 Katalánký ovčák 1
88 Sheltie 1
93 Cao de Serra de Aires 1
113 Briard 1
138 Pyrenejský ovčák s krátkou srstí v obličeji 1
141 Pyrenejský ovčák s dlouho srstí v obličeji 1
142 Slovenský čuvač 1
156 Kolie dlouhosrstá 1
166 Německý ovčák 1
171 Ardenský bouvier 1
176 Pikardský ovčák 1
191 Flanderský bouvier 1
194 Bergamský ovčák 1
223 Holandský ovčák 1
238 Mudi 1
251 Polský nížinný ovčák 1
271 Bearded kolie 1
277 Chorvatský ovčák 1
287 Australský honácký pes 1
293 Australská kelpie 1
296 Kolie krátkosrstá 1
297 Border kolie 1
311 Saarloosův vlčák 1
313 Holandský ovčáčký pudl 1
332 Československý vlčák 1
342 Australský ovčák 1
347 Bílý švýcarský ovčák 1
45 Bernský salašnický pes 2
46 Appenzellský salašnický pes 2
47 Entlebuchský salašnický pes 2
58 Velký švýcarský salašnický pes 2
147 Rotvajler 2
181 Velký knírač 2
340 Chien Fila de Saint Miguel 2
14 Švédský vallhund 5
135 Laponský pes 5
189 Lapinkoira 5
212 Samojed 5
237 Norský buhund 5
284 Lapinporokoira 5
289 Islandský pes 5
336 Španělský vodní pes 8
209 Tibetský teriér 9

Historie pasení s border koliemi v ČR

Radko Loučka

BORDERHOLIC 32 – 1/2016

Nejstarší zmínky o ovčáckých a pasteveckých psech, jejichž povaha a exteriér byly podobné těm, co má současná pracovní border kolie, jsou v římských záznamech z roku 36 před Kristem. Popisovaní psi byli trochu větší a ostřejší, než jak je požadováno na moderních border koliích. Sloužily totiž nejen k pasení stád, ale i k jejich obraně. Když Římané provedli invazi do Británie, dovezli také s sebou psy, kteří pak pokračovali v hlídání stád tak, jak to dělali na kontinentě. Další dobyvatelé přišli ze Skandinávie. Ti s sebou přivezli jiný typ psa, byl menší a hodně pohyblivý, většinou černý s bílými znaky. Došlo samozřejmě ke křížení. Bílé znaky na psech se ukázaly výhodné v čase, kdy dny byly krátké a pracovalo se skoro za tmy nebo v mlze. Když pes otočil hlavu směrem k pánovi, protože očekával další povel, bílá barva zableskla. Obdobně se ovčák mohl orientovat podle bílé barvy na krku a na kořeni ocasu. Toto zbarvení se časem ustálilo, říká se mu irské. Později se různými šlechtitelskými zásahy vytvořilo velké množství různých variant zbarvení a tak už irské zbarvení není tak frekventované. První záznamy o těchto psech jsou z roku 1576, poněkud obsáhlejší pak z roku 1617. První soutěž ovčáckých psů je evidována z roku 1873.
Border kolie údajně pochází ze středověkých anglických ovčáckých psů vyskytujících se především na pomezí mezi Skotskem a Anglií, oblasti, které se říká Border Country. Podle toho má border kolie i část svého jména „border“. Druhá část, slovo „collie“ se na území Velké Británie používalo od pradávna pro pracovního ovčáckého psa. Někteří historici se domnívají, že slovo “colley” (kóli) pochází z keltského výrazu, který znamená užitečný.
Border kolie je plemeno, jehož selekce se prováděla podle jeho chování, tzn. podle jeho užitečnosti. Plemeno si až do dnešní doby zachovává všechny přijaté vlastnosti od svých předků, ale vzhledem se nepodobá ani jednomu z nich. Prapůvodními předky border kolie jsou pravděpodobně špringršpaněl, greyhoundský chrt, staroanglická kolie, bearded kolie a farmářští psi neznámého původu (kteří ale měli vlohy k pasení). Od špringršpaněla převzala border kolie reflex přikrčení k zemi.
Křížení s greyhoundy bylo údajně poměrně frekventované v období první a druhé světové války. Od greyhoundů převzala rychlost, vytrvalost a gen pro krátkou srst. Občas byl prý na chrtích závodech tento kříženec dokonce rychlejší a vytrvalejší než sám greyhound. Tomuto kříženci kolie a chrta angličané říkali „lurcher“. Tvar uší současné border kolie pochází nepochybně od chrta. Předkové border kolie byli později zkříženi s bearded kolií.

ISDS a FCI
O toto plemeno, určené k práci se stádem pečuje od roku 1906 International Sheepdog Society (ISDS) a od roku 1987 i FCI. V registračních dokladech ISDS se však jméno „border collie“ začalo používat až v roce 1946. Od roku 1976 je toto plemeno uznáváno také anglickou kynologickou organizací Kennel Club. Jejím prostřednictvím lze nyní border kolie z ISDS zapisovat i v plemenných knihách FCI, ale nastalo to až v roce 1987, kdy byl poprvé představen standard borderek (č. 297). FCI pak ještě standard změnilo v roce 2009, protože došlo k sjednocení popisu psů všech plemen.
Má se za to, že šlechtění border kolií bylo v minulosti chaotické a bez pravidel. Chovatelé se údajně snažili zlepšit pouze její vlastnosti ve vztahu k pasení. I po vzniku ISDS se do její plemenné knihy zapisovali (a zapisují) i psi neznámého původu, kteří by mohli zlepšit vlastnosti tohoto plemene, což je pro ISDS důležitější než genetická čistota plemene. Není ale pravda, že by chov pod vedením ISDS byl v minulosti chaotický a bez pravidel. V plemenné knize ISDS lze za patřičnou úhradu dohledat předky psa až třeba do desátého kolena. Taková evidence, sahající hluboko do historie, není údajně u žádného plemene psa.

První border kolie v ČR
V roce 1985 se uskutečnil zájezd ovčáků do sousedního Východního Německa, kde probíhala soutěž v pasení ovcí v německém stylu se dvěma psy. Bylo to něco úžasného. Většina z nás poprvé viděla práci úplně nového typu psa podobného border koliím, byli to většinou kříženci německého ovčáka a border kolie, ale i čistokrevné border kolie, tehdy ale ještě plemene, které FCI neuznávalo (standard FCI uznala až 24.6.1987). Němcům lichotil velký zájem kolegů z Česka a na důkaz přátelství věnovali Edovi Mlynarčíkovi, úřadujícímu Mistru ČR v pasení, border kolii. Byla to pravděpodobně první border kolie v ČR. Bohužel, Eda pro ni neměl a ani nemohl mít průkaz původu. Pašovali jsme ji tenkrát přes hranice v autobuse dole v prostoru pro kufry. Když jsem pak měl vlastní borderku, jel jsem se za Edou Mlynarčíkem do Netolic podívat, abych se přesvědčil, že šlo opravdu o borderku. Mohu potvrdit, že to tak bylo.

Začátky pasení s border koliemi
V roce 1993 k nám byla dovezena první border kolie. Plemeno bylo zařazeno pod Klub chovatelů málopočetných plemen psů (KCHMPP). Hned od prvopočátku se ale pro chovnost začal upřednostňovat exteriér. Velmi rychle si však majitelé border kolií uvědomili, že tohle výjimečné plemeno je hlavně určeno pro práci a sport. Počátky chovu border kolií u nás byly ale spojeny více s agility, než s pasením. Díky border koliím se agility rychle rozšiřovalo. Významným přínosem pro chov byl poměrně častý import borderek převážně z Velké Británie a to ne borderek ledajakých. Importovaly se především borderky s dobrými vlohami pro pasení. Tím byl dán dobrý základ chovu nejen pro pasení.
Tím, že byl položen dobrý základ chovu s jedinci s výbornými vlohami pro pasení, pomalu se majitelé borderek vraceli k jejich původnímu využití, i když to bylo spíše na úrovni hobby zábavy, než skutečné každodenní manipulace se stádem ovcí. Bylo to bráno i jako atrakce, takže několik z nás, co se snažilo psy k pasení vycvičit, se zúčastňovalo různých ukázek především na zemědělských výstavách u nás i na Slovensku. Dost často ukázky probíhaly s kachnami indický běžec. Bylo daleko jednodušší s nimi někde dojíždět.
Majitelé border kolií si uvědomovali, odkud border kolie pocházejí a co bylo a je jejich prvořadou činností, a že z toho plynou všechny její úžasné vlastnosti a schopnosti. Sjížděli jsme se k lidem, kteří měli nějaké ovce a byli ochotni je „půjčit“ k výcviku psů či dokonce k testům v pasení. Zpočátku totiž nešlo ani tak o výcvik, jako spíše o poznávání vloh border kolií. V tu dobu již bylo v jiných západních evropských zemích borderek hodně a páslo se s nimi tzv. anglickým způsobem po vzoru soutěží organizace ISDS (International Sheep Dog Society). Tento způsob práce ovčáckých psů jsme převzali i v ČR. V tu dobu (kromě řádu ISDS) neexistoval mezinárodní řád pro pořádání zkoušek a soutěží ovčáckých psů.

Založení BCCCZ a organizace, zabývající se pasením
Největším impulsem pro znovuobnovení tradice používání ovčáckých psů u stád ovcí a organizování soutěží v pasení ovcí u nás bylo bezesporu založení klubu border collií (BCCCZ) v roce 1999. Jeho členové se začali více zajímat o využití border collií k účelu, ke kterému byly původně po staletí využívány. Protože ale náplní BCCCZ bylo starat se o border kolie s průkazem původu FCI a do ČR bylo importováno docela dost borderek s PP ISDS, pár nadšenců, majitelů borderek, kteří byli zároveň i členy Svazu chovatelů ovcí a koz v ČR (SCHOK), založilo v roce 2000 Českou asociaci ovčáckých psů (ČAOP), více známou pod anglickou zkratkou CSDA (Czech Sheep Dog Association). Ihned po založení vydala ČAOP řád: „Zkoušky vloh ovčáckých psů“ (ZVOP) a řád: „Zkoušky práce ovčáckých psů“ (ZPOP). Pod hlavičkou ČAOP pak bylo organizováno mnoho akcí pasení. Předsedou byl po celou dobu trvání této organizace R. Loučka, který byl zároveň členem předsednictva SCHOK a zástupcem Kynologické jednoty ČR Brno (KJ) v ČMKU. Ano, KJ již tenkrát zastupovala pasení v ČMKU.
Postupně se začalo o pasení zajímat více a více lidí, někteří si pořídili i několik oveček a pak dalšího psa, a pak i více ovcí, a už se to docela rozjelo. Jezdili jsme na různá soustředění i přes celou republiku a zvali si školitele ze zahraničí. Hodně nám pomohli manželé Klaflovi a Marion Fuchs z Rakouska, Stephan Schmidt z Německa, Serge van der Zweep z Holandska, Magne Magnusson ze Švédska, Philippe Heintz z Francie a několik školitelů a rozhodčích z Anglie a Severního Irska.
ČAOP byla založena 26.2.2000 v Seči jako jeden z klubů Svazu chovatelů ovcí a koz (SCHOK, založen v roce 1995), tedy bez právní subjektivity. Hlavním cílem ČAOP, podobně jako jiných asociací pro pasení ovcí v Evropě, bylo propagovat myšlenky a poslání ISDS, ale nezabývat se chovem psů. V roce 2004 však v ISDS nastala zásadní změna, otevřela se světu. Některé evropské ovčácké asociace ihned této změny využily a začaly se zabývat chovem psů s průkazy původu ISDS. V tu dobu u nás vznikl klub KPOP a požádal ISDS o členství. ISDS ho dle dokladu UOI/1241 ze 14.10.2004 přijala. Tím KPOP začal plnit základní funkci zástupce ČR v ISDS, kterou předtím plnila ČAOP. To bylo také hlavním důvodem, proč v roce 2007 ČAOP na žádost KPOP zanikla. Vznikly ale nové spolky, které nyní pořádání akcí pasení garantují, Spolek pasení CZ (SPCZ) a Česká asociace ovčáckých a pasteveckých psů (ČAOPP), které zastřešuje Kynologická jednota ČR.

Nástup borderek
První testy vloh ovčáckých psů k pasení proběhly 18.9.1999 v Litomyšli. Posuzováno bylo 8 psů, jen polovina z nich uspěla. Akci pořádal Svaz chovatelů ovcí a koz v ČR (SCHOK) se sídlem v Brně. V Litomyšli se utkali psi, kteří prošli testem vloh, i na jakési soutěži v ovládání ovčáckého psa při manipulaci s ovcemi. Zúčastnili se jí však jen 3 psi a podmínky pro soutěž byly na hranici regulérnosti (soutěž probíhala v hale a s ovcemi, které nebyly zvyklé na psy). Soutěž tenkrát vyhrál pes Dynamit Akumulator pod vedením Milana Slunéčka, říkali jsme, že vyhrál první a poslední halové mistrovství v pasení ovcí :-). Tenkrát ještě test vloh i pravidla soutěže nebyly oficiálně schváleny a vycházely spíše z podmínek, které v hale byly. Plnily se úkoly, které souvisely s převáděním ovcí, to znamenalo je přivést uličkou do haly, udržovat je uprostřed ringu a pak zase v klidu odvést do jejich kotců na dvoře. To je úplně jiná práce než na pastvině. Podobnou práci jsme později předváděli na ukázkách s ovcemi na trzích a výstavách v Přerově, Brně, Nitře, Praze Letňanech, Lysé nad Labem a na mnoha dalších místech, a to jak s ovcemi, tak s indickými běžci. Tenkrát to byla pro lidi úžasná atrakce a podívaná, dnes se mi zdá, že už to málokdo ocení.
Jedním z prvních úkolů ČAOP bylo nejen sepsat a nechat schválit řády pro pasení, ale také zaškolit rozhodčí. Pro ty účely jsme pozvali jednoho z nejpovolanějších, mistra světa v pasení ovcí Serge van der Zweepa. Na akci, konané 14. – 16.4. 2000 v Dobšicích u Sobotky, proběhlo nejen školení rozhodčích a psovodů, ale i ukázky výcviku border kolií v pasení pro veřejnost. O akci byl obrovský zájem, svědčí o tom i to, že jsme tenkrát měli dokonce 21 sponzorů. Ceny, kterých bylo opravdu hodně, jsme zpeněžili v tombole při večerním setkání účastníků.
Ještě ten rok v červnu proběhlo v Rovečné (okres Žďár nad Sázavou) Mistrovství ČR.
Borderky soutěžily v obou stylech, tenkrát se ještě styly nazývaly anglický a německý. V anglickém stylu se soutěžilo podle ZPOP, v německém podle pravidel Českého svazu chovatelů (ČSCH) s názvem „Pastevecká zkouška psa“ (zkratka PZP). Soutěž v anglickém stylu posuzovala Ingrid Klaffl z Rakouska, v německém stylu se dvěma psy prof. F. Horák jako hlavní rozhodčí (pomocných rozhodčích na stanovištích bylo několik). Obě soutěže vyhrál Michal Hrdlička s půjčenými psy, v kategorii s jedním psem soutěžil se psem Mouse di Cambiano a se dvěma psy v německém stylu s Mouse di Cambiano a Britem (Clydebank Brit), psem dovezeným z Anglie přímo z farmy, kde už jako dospělý pracoval u stáda ovcí.
První Mistrovství ČR border kolií se konalo v Mladějově v Čechách v roce 2002, ovšem jen ve druhém výkonnostním stupni, protože u nás v té době ještě nebyli psi natolik vycvičení, aby výkonnostní stupeň 3 úspěšně zvládli. Posuzovala opět Ingrid Klaffl z Rakouska a vyhrál M. Koško s Etnou Akumulator. O dva roky později, rovněž v Mladějově v Čechách a rovněž podle pravidel ZPOP2, vyhrál Frankie Akumulator s T. Petzoldem z Polska, druhá byla Etna Akumulator. Posuzovala Simona Sochorová. Po skončení akce bylo rozhodnuto, že další Mistrovství sice bude otevřené i pro cizince, avšak Mistrem ČR se může stát jen psovod s českým občanstvím a pes zapsaný v PK ČMKU.
Mistrovství ČR a zároveň i BCCCZ se v nejvyšším výkonnostním stupni (podle ZPOP3) konalo v roce 2006. To vyhrál, stejně jako v následujícím roce M. Koško s fenou Fairlea Nan (JILL). M. Koško se stal Mistrem i v letech 2009 a 2014 se psem Nick Miveko a v letech 2011 až 2013 s Glenem. Vítězné tažení M. Koška přerušil jen Milan Láník se psem Jim Miveko v roce 2010 a v roce 2015 Martin Maček se psem Aron z Krojčenku. V letech 2006 a 2007 se Mistrovství ČR konalo v Mladějově v Čechách, v letech 2009 a 2012 v Libhošti, jinak vždy v Rakousích u Turnova. Pouze v roce 2008 se nekonalo. Každý Mistr ČR získal zároveň i titul CACITR a CACT. Titul Šampion pasení BCCCZ získal M. Koško v roce 2011 s Fairlea Nan (JILL) a v roce 2013 s Glenem.

Organizační záležitosti
V roce 2001 byly uděleny KJ ČR Brno první dekrety pro české rozhodčí pasení. Získali je: R. Loučka, M. Koško, S. Sochorová a dalších 5 lidí, kteří již ale rozhodčími pro pasení nejsou (M. a V. Brunclíkovi, J. Zadrobílek, M. Slunéčko a V. Procházková). V následujícím roce získali dekret ještě Š. Gavendová a J. Škůrek, v roce 2007 M. Topinková a J. Tancer, v roce 2010 I. Horská a M. Jindra, v roce 2012 D. Rájová a Z. Černá, v roce 2013 M. Vostřez, P. Kryštofová, M. Maček a v roce 2014 H. Muzikářová.
V roce 2001 byla také ustanovena mezinárodní FCI komise pasení, která měla a má v FCI na starosti pasení s ovčáckými psy. Zástupcem Slovenska v ní byl Ing. Vladimír Klas z Bratislavy a později Ing. Martin Kosa. Informace jsem tenkrát čerpal od nich, ČR svého zástupce v komisi neměla. V roce 2007 se sešli tehdejší předseda FCI Y. De Clercq, 3 členové presidia FCI, včetně presidenta FCI komise pasení Wilfrieda Schelda; za rakouský OKV se jednání zúčastnili J. Kurzbauer a M. Fuchs. Dohodla se tam spolupráce se sportovní komisí FCI, návrh řádu CACIT a hlavně nutnost vypracovat řády pro pasení HWT (Herding working test) a IHT (International Herding Trial). Bylo navrženo, že za absolvování zkoušky HWT bude možné získat certifikát pro vstup do pracovní třídy na výstavy, a že HWT bude těžší než IHT1, alespoň pro tradiční styl. O tomto rozhodnutí se nyní vede velká diskuze a chystá se změna, IHT1 by mělo být náročnější než HWT, už právě proto, že HWT je vstupní branou pro IHT1. Na té schůzce byla prakticky odstartována novodobá historie FCI v pasení ovcí s ovčáckými psy, kterou bylo nutné postupně propracovat a hlavně prosadit do praxe.
V roce 2007 P ČMKU jmenovalo usnesením 05/43/07 zástupcem ČR v FCI komisi pasení Ing. R. Loučku. Ten se postupně od roku 2008 zúčastnil všech jejich zasedání v Rakousku, Švýcarsku, Francii, Švédsku, ČR, Německu, Finsku, Holandsku a Itálii. V Rakousku v r. 2008 byly schváleny řády pasení HWT a IHT, které platí od 1.1.2009 dodnes. V následujících letech byly v komisi řešeny většinou záležitosti, týkající se výkladu a implementace řádů do praxe, což se v některých zemích stále moc nedaří. Při zasedání FCI komise pasení v Německu v roce 2013 bylo uspořádáno první a zatím poslední školení pro rozhodčí pasení, za ČR se zúčastnil R. Loučka. V roce 2015 FCI komise vytvořila řád pro zkoušku vloh NHAT (Natural Herding Attitude Test), která je obdobou zkoušek vloh na národní úrovni ve Francii, Itálii, Německu, ČR a v dalších státech. Od 1.1.2016 tuto zkoušku FCI oficiálně schválilo jako mezinárodní (pozn. V ČR bude platit až od 1.1.2017). Nyní FCI komise pasení pracuje na změnách řádů HWT a IHT, především pro tradiční styl.

Spolky pasení a Komise pasení při KJ-ČR
Od roku 2009 platí v FCI řád pro zkoušky pasení HWT (Herding working test) a IHT (International Herding Trial) a od roku 2017 bude v ČR platit i řád pro zkoušku vloh NHAT (Natural Herding Attitude Test). Pasení u nás bylo a je řízeno prostřednictvím Kynologické jednoty ČR (KJ-ČR). V roce 2014 byl založen Spolek pasení CZ. Protože ale v roce 2015 byl založen další spolek s názvem Česká asociace ovčáckých a pasteveckých psů (ČAOPP), KJ jmenovala Komisi pasení KJ-ČR, která má především garantovat záležitosti kolem rozhodčích pasení. O organizaci akcí se mají starat vzniklé spolky. Poslední dobou se mi zdá, že v pasení se hlavně řeší co, kdo, kdy, kde a jak. Více probíhají diskuze v osobní rovině, než v té odborné. Vznikají nové spolky a stále se předělávají organizační pravidla. Doufám ale, že to nepotrvá dlouho a opět se budeme věnovat více našim psům a diskutovat hlavně o jejich výcviku, vlastnostech a schopnostech.
Od roku 2009 jsou záznamy o výsledcích akcí sice evidovány na několika web stránkách (www.paseni.unas.cz; www.spolekpaseni.cz; www.paseni.cz, www.paseni.kjcr.cz, www.kjcrBrno.cz), ale nikdo ještě nezpracoval databázi, ve které by se dalo třídit a nalézt vše potřebné. Takovou databázi mají např. ve Švédsku a Finsku. Snad se toho někdo ujme. V zemích, kde to mají zavedené, je o všem perfektní přehled a odpadají dohady.

Závěr
Pasení již dávno není záležitostí farmářů, pro které je ovčácký pes téměř nutností. Pasení se pomalu, ale jistě stává psím sportem, kterému se věnuje stále více a více lidí. Bez jasných a závazných pravidel není možné soutěžit. Pravidla jsou výsledkem mnoha jednání a kompromisem různých návrhů. Bude záležet jen na nás všech, jak tato pravidla přijmeme a jak je budeme dodržovat. Cílem by měly být nejenom dosažené výsledky, ale i pohoda a dobrý pocit z dobře stráveného času se svými psími kamarády.
Bez ohledu na to, kdo pasení v ČR řídí a organizuje, majitelé border kolií se mohou s nimi zúčastňovat zkoušek či soutěží, nebo různých školení v collecting stylu pasení dle svých časových či finančních možností. Nejsou ničím omezeni, nemusí být členem žádného spolku. Dá se říci, že poměrně vysoká úroveň tohoto sportu u nás je výsledkem snažení mnoha lidí. Rád bych jim poděkoval za to, že jsem s nimi mohl svého koníčka sdílet.

Co nám poví rodokmen

Ing. Emil Krupa, Ph.D., Ing. Alena Svitáková, VÚŽV v.v.i. Praha

BORDERHOLIC 32 – 1/2016

Pod pojmem rodokmen většina z nás rozumí seznam všech předků nějakého jedince. Ano, to je sice pravda, ale na rodokmen se dá pohlížet i z hlediska populace celého plemene. V takovém případě jde o seznam všech jedinců daného plemene obvykle seřazených od nejstaršího po nejmladšího jedince. Jde vlastně o seřazený seznam všech jedinců a jejich rodičů. S použitím takovéhoto seznamu jedinců je možné pak hodnotit celou populaci plemene z hlediska historického jejího vývoje. A nejen to. Rodokmen je důležitý i proto, že díky němu můžeme populaci jakéhokoli hodnotit i z hlediska genetické variability. A to přes různé znaky, které jí popisují.
Z pověření vedení BCCCZ jsme byli požádáni o vypracování podrobného rozboru rodokmenů jedinců zapsaných v databázi Border Colie Club Czech Republic. Do rozborů byla zahrnuta všechna zvířata zapsaná v databázi do dubna roku 2016, včetně. Na výpočty byly použity programy: SAS, MS Excel, Poprep, Endog a CFC.
Z celkového počtu 12 109 zvířat se v databázi nachází informace o 5 990 psech a 6119 fenách. Ze všech zvířat v rodokmenu má neznámý datum narození 1216 psů a 1547 fen. Tady bych se v krátkosti zastavil u kvality vstupních dat. Z našich dosavadních zkušeností můžeme říct, že neexistuje perfektní na sto procent bezchybná databáze rodokmenů. Vždy se najdou nějaké chybičky. I z tohoto důvodu je čas od času vhodné, a řekl bych, že až nutné provádět podobné rozbory rodokmenů. Našim cílem však není poukazovat na to, proč se to stalo, nebo kdo je za to odpovědný. Cílem by mělo být spíše snažit se o nápravu resp. zamezení vzniku chyb. Z rozborů zde provedených však můžeme rodokmenový soubor BCCCZ zařadit k těm velmi kvalitním. Kupříkladu, velmi častý problém s daty narození se zde vyskytl jenom u 36 zvířat, což je velmi dobé. Je třeba si uvědomit, že všechny výsledky jsou věrohodné jenom do té míry, do které jsou věrohodná vstupní data (rodokmenový soubor). Často také zmiňuji tzv. GI-GO efekt, z anglického „Garbage In – Garbage Out“, což volně v překladu značí „smetí dovnitř – smetí ven“, tedy jak přesné a kvalitní data do programu vstupují, takové jsou i výsledky. Proto je důležité dbát na správnost a přesnost dodávaných údajů a každý by měl být zodpovědný v prvé řadě sám za sebe.

Graf 1. Poměr pohlaví všech zvířat
v databázi

Celkový poměr pohlaví všech zvířat zapsaných v databázi je v grafu 1. Tenhle poměr se v čase výrazně nemění, stejný (téměř 50:50) jsme zjistili i pro zvířata narozená za poslední tři roky, i za roky 2000-2002. Nejstarší známý datum narození psa je z března 1955, respektive ze srpna 1958 (u feny). Celkový počet zapsaných zvířat narozených do ledna 1990 byl 182 (z toho bylo 96 psů). V tom nejsou zahrnuty zvířata s neznámým datem narození. Rozdělení počtu zvířat dle roků narození za období let 1990 – 2016 je v grafu 2.

Graf 2. Počty celkově narozených (čára) zvířat, psů a fen za období leden 1990 až
duben 2016

Nejvíce štěňat se narodilo v letech 2010 až 2012, s vrcholem v roce 2011 (916 zvířat). Také si zde můžeme povšimnout postupný meziroční nárůst počtu narozených zvířat od roku 1990 až do roku 2011. K rapidnějšímu nárůstu počtu zvířat docházelo zejména od přelomu tisíciletí, se dvěma obdobími stagnace resp. mírného poklesu stavů (v letech 2003-2004 a 2007-2008). Od roku 2011, vyjma let 2013-2014, dochází k poklesu počtu narozených štěňat, kdy v roce 2015 byl počet narozených štěňat podobný jako v roce 2009. Je třeba podotknout, že rok 2016 ještě není ukončen, proto počet narozených zvířat v tomhle roce je zatím nízký. Nicméně, v roce 2016 se v období od ledna do března narodilo o 72 štěňat víc, oproti stejnému období předchozího roku. Meziročně jde o 47% navýšení. Oproti stejnému období roku 2014 jde však o 47 štěňat méně.

Graf 3. Rozdělení sezónnosti narození dle měsíců v roce pro všechna zvířata (čára), psy
a feny

Nejvíce štěňat se v průběhu jednoho kalendářního roku rodí v měsíci květnu (graf 3). V období měsíců únor až červen se rodí tolik zvířat jako za celý zbytek roku. Nejméně štěňat je narozených v měsíci září (o polovinu méně než v měsíci květnu). Z grafu je patrná také sezónnost vrhů v průběhu roku, i když jsme ji očekávali výraznější a se dvěma vrcholy řekněme v březnu a září. Chovatelé ale výrazně upřednostňují jarní vrhy oproti podzimním.
V grafu 4 je uveden celkový počet rodičovských párů a průměrný počet štěňat zapsaných v rodokmenovém souboru po každém páru v letech 1990 až 2016. Celkově bylo v tomto období zapsáno potomstvo od 1791 rodičovských párů s průměrným počtem 5,1 štěňat. Dalším důležitým znakem je tzv. „velkost rodiny“ definovaná jako počet potomků jedince, kteří jsou zároveň rodiči další generace. Za ideálních podmínek, mají totiž oba rodiče stejnou šanci přispívat do další generace (náhodné páření, stejný počet otců a matek). V praktickém životě to ale neplatí, protože genetický příspěvek rodičů není stejný. Při nerovnoměrný příspěvek způsobuje rozdílnosti ve „velikosti rodiny“ a tím napomáhá ke zvýšení míry inbrídingu a redukci efektivní velikosti populace. Z rozboru rodokmenu vyplývá, že genetický příspěvek otců je jednou tak vyšší než příspěvek matek.

Graf 4. Počet rodičovských párů a průměrný počet štěňat z jednoho vrhu zapsaných
v databázi dle let

V roce 1990 bylo v rodokmenovém souboru zapsaných celkově 24 rodičovských párů a od každého páru byl uveden jeden potomek. V roce 2000 se narodila štěňata od 35 rodičovských párů a v průměru byla po každém páru zapsaná tři štěňata (2,97). Řekněme zhruba od tohoto roku dochází postupně ke zvyšování počtu rodičovských párů až do roku 2011 (153 párů). Průměrný počet štěňat od jednoho páru se ale výrazně nemění a většinou se pohybuje v rozmezí mezi pěti až šesti štěňaty. Můžeme také říct, že v za posledních patnáct let nedošlo ke zvýšení průměrné velikosti vrhu. Věková struktura psů při narození jejich štěňat v letech 2010 až 2016 je uvedena v grafu 5.

Graf 5. Věk otců při narození jejich potomků v letech 2010 – 2016

Kvůli lepší čitelnosti byli psi seskupeni dle věku následovně: dvouletý a mladší, tři až pěti letý, šest až osm letý, devět letý a starší. Průměrný věk psů při narození jejich štěňat se v letech 2010 – 2016 pohyboval od 3,8 do 4,7 let. Nejvíce štěňat se narodilo tři až pěti letým psům. Nejméně pak devět letým a starším psům. Podobně jako u psů tomu bylo i u fen. Jedním z ukazatelů rychlosti genetické obměny populace je i rozdělení matek dle pořadí vrhu v rámci jednoho roku. V tabulce 1 je uveden počet matek dle pořadí vrhu v letech 2010 až 2015. Kupříkladu v roce 2011 bylo 95 matek na prvním vrhu a 39 bylo na svém druhém vrhu.

Tabulka 1. Distribuce matek dle pořadí vrhu.

Dalším důležitým znakem, podmiňujícím úroveň genetického progresu a tím i genetické struktury populace, je generační interval. Obecně, čím kratší je generační interval tím je genetická změna v populaci rychlejší. Generační interval definujeme jako průměrný věk rodičů při narození jejich potomků. V našem případě jde přesněji o průměrný věk rodičů při narození jejich potomků, kteří jsou sami rodiči další generace. Generační interval byl počítán samostatně pro samčí a samičí část populace.
Průměrný generační interval otců i matek za posledních osm let byl stejný a dosáhl 4,24 let (128 měsíců). V následujících dvou grafech je uvedeno rozdělení otců a matek dle počtu potomků. Jednoho potomka má v populaci 385 otců, dva potomky pak 63 otců a kupříkladu 20 potomků 6 otců. 518 matek má v databázi zapsaného pouze jednoho potomka, 64 matek dva potomky, 11 matek má zapsaných 20 potomků.


Jedním ze základních parametrů kvality rodokmenu je kompletnost neboli naplněnost rodokmenu. Od ní závisí, jak přesně budou vypočteny ostatní parametry genetické variability plemene, zejména koeficient inbrídingu a z něj odvozené další parametry. Index kompletnosti rodokmenu vyjadřuje podíl rodokmenů jedinců, který mají oba rodiče známý. V grafu 6 je uveden tento index pro šest posledních generací za období let 1995 – 2015. Dle mnohých autorů, kteří se zaobírají problematikou kvality rodokmenu a vlivu na odvozené parametry, je vice než padesáti procentní kompletnost rodokmenu dosažená ve třetí nebo čtvrté generaci zabezpečí dostatečně přesný výpočet příbuznosti. Kompletnost rodokmenu posuzovaného plemene je z tohohle pohledu na velmi dobré úrovni. V posledních třech generacích dosahuje zhruba od roku 2005 hodnot nad 90%. Jinak řečeno, podíl zvířat se známými předky v posledních třech generacích byla více než 90%. I v šesté generaci pak dosahuje hodnot kolem 60%. Z hlediska genetické variability populace je důležité, aby se na ní svým příspěvkem podílelo co nejvíce zvířat. To zabezpečí určitou ochranu proti náhlému zvýšení příbuznosti v populaci, způsobených řekněme zejména nepředvídatelnými výkyvy ve struktuře populace.

Graf 6. Index kompletnosti rodokmenu za posledních šest generací v období let 1995-2016

Nejvyšší celkový genetický příspěvek jednoho jedince byl 5,73% (fenka 1260, narozená v roce 1980 s deseti selektovanými potomci). Víc než jednoprocentní genetický příspěvek dosáhlo ještě 23 zvířat. Kumulativní genetický příspěvek jedinců je zobrazen v grafu 7. Z grafu je patrné, že téměř veškerou genetickou variabilitu v populaci vysvětluje příspěvek zhruba 370 zvířat. 50% veškeré genetické variability je vysvětleno příspěvkem pouze 25 zvířat a tři čtvrtiny variability pak 67 zvířaty. Při celkovém počtu 2763 zakladatelů (zvířat s neznámými předky) a v otevřené populaci (import nových zvířat ze zahraničí), jde o relativně nízké čísla. To pravděpodobně vychází jednak z již zmíněných náhodných výkyvů, ale také to může být způsobeno nerovnoměrným využívaním příspěvků předků.

Graf 7. Kumulativní genetický příspěvek jedinců

Základním parametrem genetické variability je koeficient inbídingu, který vyjadřuje pravděpodobnost, že jedinec zdědil obě alely téhož genu od jednoho předka. Označujeme ho velkým písmenem F a můžeme ho vyjádřit v procentech, nebo v hodnotách od 0 do 1. Na inbríding se obecně pohlíží jako na něco negativního. Pravdou je, že při jeho výskytu se zvyšuje pravděpodobnost exprese různých vad a onemocnění. Na úrovni populace pak dochází jeho vlivem k často nezvratné ztrátě genetické diverzity. Na základě rozboru poskytnutého rodokmenu byly vypočítány koeficienty inbrídingu pro všechny zvířata.

Z celkového počtu zvířat v rodokmenu, bylo 8216 zvířat inbredních.

Graf 8. Rozdělení koeficientu inbrídingu do jednotlivých skupin.

Průměrný inbríding při započítání všech zvířat byl 2,06%, pro skupinu inbredních zvířat to pak bylo 3,01%. V souvislosti s příbuzností je třeba podotknout, že ve dvou případech došlo v populaci k páření úplných sourozenců, 77 krát bylo provedeno páření mezi polo sourozenci a v 24 případech byl pářen rodič s potomkem. Podíl koeficientu inbrídingurozdělený do skupin je znázorněn v grafu 8. Je také třeba zmínit, že i když je počet inbredních zvířat relativně vysoký, průměrný inbríding je naopak nízký. Jenom v dvou případech měli zvířata inbíding vyšší než 30%. Přes 82% všech inbredních zvířat mělo inbíding nižší než 5% a dalších 14% mezi 6-10%. Z hlediska genetické variability je důležitá taky změna inbídingu mezi generacemi, resp. mezi lety. Když dosahuje změna inbríningu kladných hodnot, dochází z roku na rok v populaci ke zvyšování příbuznosti. V grafu 9 je znázorněn počet inbredních zvířat a výška dosahovaného inbrídingu v letech 2000 – 2015. Přibližně do roku 2013 docházelo k postupnému zvyšování počtu inbredních zvířat. Od tohoto roku se počet mírně snižuje. Co je ovšem mnohem důležitější, od roku 2009 dochází ke snižování průměrného inbídingu (posledních třech letech spíš ke stagnaci). Bylo by nanejvýš vhodné tuto situaci zachovat i v následujících letech.

Graf 9. Počet inbredních zvířat a výška inbrídingu v letech 2000 – 2015.

Od dosahovaného koeficientu inbrídingu do velké míry závisí také tzv. efektivní velikost populace. Obecně se efektivní velikost populace (Ne) vyjadřuje jako počet pářících se neinbredních (nepříbuzných) jedinců v populaci a je hlavním kritériem pro klasifikaci populací zvířat z hlediska stupně jejich možného ohrožení. Nejčastěji se efektivní velikost počítá na základě zvýšení průměrného koeficientu inbrídingu (ΔF). Alternativně se k výpočtu nepoužívá zvýšení průměrného koeficientu příbuznosti (Δf), který je, na rozdíl od inbrídingu méně závislý na struktuře rodokmenu. V obou případech se jedná o změnu výšky inbrídingu/ příbuznosti v průměru mezi dvěma definovanými skupinami jedinců, obvykle potomků a předků, případně mezi dvěma generacemi jedinců. Základním výběrovým kritériem při výběru nejvhodnější metody výpočtu by měla být schopnost metody zachytit rychlé změny v populaci, měla by být zabezpečena dostatečná kompletnost rodokmenů a stabilní výpočet efektivní velikosti populace ve dvou za sebou jdoucích letech. Rozdíl mezi hodnotami efektivní velikosti populace v dvou za sebou následujících letech by neměl přesáhnout 50 %. V našem případě, se na základě zmíněných kritérií jevila jako nejvhodnější, relativně nová metoda vycházející ze změny inbrídingu jedince. Výsledek výpočtu je uveden v grafu 10. V literatuře jsou uváděny různé hraniční hodnoty pro dostatečnou efektivní velikost populací a to vzhledem k různým cílům. Někteří doporučují, aby byla efektivní velikost populace udržována nad 50 jedinců v generaci. Jiní doporučují udržet tyto hodnoty v rozmezí 31 až 250 zvířat, a to hlavně z důvodu zachování dobrého fitness populace. Nejnovější zdroje uvádějí, že udržení efektivní velikosti populace na minimálně 50 jedincích v generaci je prahovou hranicí pro zabránění negativnímu vlivu inbrídingu v populaci. Dále uvádějí, že minimálně 500 aktivních jedinců v jedné generaci je nezbytných k udržení genetické variability z dlouhodobého hlediska. V našem případě můžeme s potěšením konstatovat, že počet jedinců je z hlediska udržení genetické variability velmi dobrý, a od roku 2011 dokonce mírně stoupá.

Graf 10. Efektivní velikost populace v letech 2011 až 2016

PES a FENA ROKU 2015

Kompletní stupně vítězů naleznete ZDE.

AGILITY PES

Blossom Garden’s Cool Mint

majitel: Lenka Šulíková
chovatel: Susanne Freidank
datum narození: 15.7.2009
otec: On my Own Eyron Braveheart
matka: On my Own Ginny’s Blossom
foto: Lenka Blachová
chovný

Flash je pro mě osudovým a výjimečným psem, díky kterému jsem poznala opravdový svět různých kynologických sportů, kterých jsme za jeho život prošli hned několik. Agility jsem si zamilovala jen díky němu, jeho nadšení, chuti a spolehlivosti, kterou on má. Opravdu pravidelně jsme se spolu začali agility věnovat od jeho 3 let (letos mu bude 7). Běháme nejen pod naší trenérkou, ale poslední dva roky jezdíme na intenzivky různých trenérů po celé ČR. V dubnu to byly 3 roky, co jsme společně zkusili naše první závody. V současné době běháme v elitní kategorii LA3 a započali jsme druhý rok na A3Championa. Doufám, že Flashovi vydrží síly a hlavně zdraví ještě mnoho let, a agility scénu jen tak brzo neopustíme, protože on je nejen skvělý parťák, ale také můj učitel pro budoucí psy.

AGILITY FENA

Immortal Beauty z Černobílých
foto: Kristýna Machková
majitel: Kristýna Hanzlíková
chovatel: Monika Švarcová
datum narození: 23.3.2009
otec: Eyes of the World Galaxy
matka: Henriet Czechmate
chovná

Zpočátku jsme se s Beauty věnovaly více sportům. Přišla jsem však na to, že i náš den má bohužel pouze 24 hodin a moje láska k agility zvítězila. Život se psem není jen o sportu. Jsou to i procházky po lesích, cvičení na balančních podložkách, zdravotní péče, která je pro sportujícího psa nezbytná. Čas společně strávený vytváří mezi psem a jeho pánem důvěru, která je pro agility velmi důležitá. Samotným tréninkem agility teď již spolu s Beauty trávíme jen zlomek času. Beauty již spoustu věcí umí, a tak oživujeme jednotlivé prvky v sekvencích. Většinu chyb na závodech stejně udělá psovod. Úspěch pro nás je každý doběhnutý parkur. Beauty je účastnice EO 2014, A3Ch, CACAg a společně jsme získaly i několik cen v juniorské kategorii.

CANICROSS PES

Only For Jet Bohemia Patrix
majitel: Lucie Jetmarová
chovatel: Patricie Doškářová
datum narození: 8.7.2013
otec: Justintime Gasko Prim
matka: Genta Slezský hrádek
chovný

Joey se narodil 8.7.2013 a už od prvního pohledu na štěně „salámistu“ bylo jasné, že patří do mojí rodiny. Vyrostl z něj přesně takový parťák, jakého jsem si vždy přála i přesto, že jsem jako majitelka u svojí první Border Collie udělala spoustu chyb a i přesto, že Joey sám o sobě měl „svůj svět“ – slyším, ale neposlouchám. Přes všechny problémy jsme se sladili na jednu vlnu a kráčíme „tlapku v ruce“ ke společným cílům, dle našich možností, a zdokonalujeme se oba dva v tom, co on i já máme tak moc rádi. Jedním z našich koníčků je právě Canicross. Mezi borderkáři sport v rozkvětu, neboť na startovních listinách Border Colií pomalu ale jistě přibývá. A já se moc těším na další a další vyčerpané lidské tváře s konečným úsměvem od „ucha k uchu“ po vcelku dosti náročném sportovním výkonu. Přepálené starty na 1000%, plíce zapomenuté na startu nebo někde na lesní cestě, křiknete pravá, pes zahne vlevo a objímáte strom… To vše ke canicrossu patří. Borderky dominují mnoha sportům a všichni víme proč, nicméně u canicrossu to není pravidlem. Musíte dřít hlavně Vy. A právě ve Vaší hlavě musí vládnout myšlenka: „Když nemůžeš, přidej…“ Společných canicross tréninků je čím dál víc, stačí jen správně začít, ptát se, nechat si poradit, běhat a- zase jen běhat… Budete krok za krokem lepší a lepší, myšlenky budou veselejší a od začátku do konce tvoříte tým. Vy dva/ Vy dvě- navždy a napořád. Běhat canicross můžete kdekoliv a kdykoliv a Váš psí parťák poběží vždycky rád, pokud bude mít tu správnou motivaci. Když se oblékám do běžeckého oblečení a soukám na sebe podsedák, beru do ruky vodítko s postrojem, Joey se už vrtí a vrká na mě, abych přidala, že přeci jdeme běhat a proč mi přípravy trvají tak dlouho… Některý pes vidí agility parkur, jiný frisbee, další figuranta na obranách. Joey vidí postroj, les, park, rybník- kde jsme už také společně přistáli- já křikla pravá, ale kachničky na rybníku byly lepší motivace. Štěstí mísící se s radostí v jeho očích jako hořící plamínky, když dře za sebe a snaží se mi ještě pomoci, je k nezaplacení. Podobné jako když pase ovečky, jeho vášeň, jeho život, ale přeci trochu jinak… Běháme, abychom byli, spolu a napořád, Joey a já.

COURSING PES + VŠESTRANNÝ PES

Fleck for fun Lusika
majitel: Andrea Soldánová
chovatel: Stanislava Balogová
datum narození: 17.1.2009
otec: Detania Victory
matka: Bonnie Lusika
chovný

Flíček je mou první border kolií a žijeme spolu již 7 let. Je opravdu všestranným psem, vyzkoušeli jsme spolu všechny možné psí sporty. Z nich Flíčka nejvíc baví flyball a coursing, to jsou jeho sporty číslojedna. Já ráda říkám, že jsou to sporty, které mu nekazím :-). V letošním roce se nám povedlo získat titul Klubového šampiona BCCCZ. Flíček je společenský pes, miluje plavání, běhání za vlašťovkami, procházky, sporty, jednoduše každou zábavu. Je také báječným canisterapeutickým psem.
KCh. Fleck for fun Lusika, narozen 17.1.2009
chovný pes (DKK HD-B, DNA CEA,CL,TNS Normal, DOV neg.)
Mistr Čech 2013 v coursingu, Mistr BCCCZ v coursingu 2015, Canisterapeutický pes
Zkoušky: BH, ZZO, ZOP, SPr1,SPr2, StPr1, ZPU-1, ZM, F1, DwD1, DwD2, MD1, HtM1, titul MoD1,LA1, LA2, OB-Z, FLY 19, ZVOP
Výstavy: V1, CAC

COURSING FENA

Aderyn z Nefritu
majitel: Tereza Frumarová
chovatel: Eva Koliandrová
datum narození: 14.5.2010
otec: Ace del Mulino Prudenza
matka: Be Happy od Zlatonosné říčky
chovná

Aderyn z Nefritu je mojí první BOC s PP. Věnujeme se mnoha disciplínám a dalo by se říci, že Rína je pravá borderka, baví ji úplně vše co jsem ji kdy ukázala, ale coursing je její vášní. Vždy ji stačí přijet na závod či trénink a slyšet zvuk motoru navijáku a stává se z ní blázen, který by udělal vše jen aby se dostal na dráhu. Ke coursingu jsme se dostaly úplnou náhodou, když jela kamarádka se svými naháčky na trénink vzala nás sebou a my myslely, že si to pouze vyzkoušíme. Rínka ještě tentýž víkend vyběhala podmínky pro získání licence a pak začala jezdit na závody. Defakto závody jsou pro nás zároveň jedinou možností, kde běhat, neboť tréninky v našem okolí se tolik nekonají. Coursing je pro nás doplňkem ke všem aktivitám a jsem ráda, že i přes to dokáže Rínka na závodech uspět.

DOGDANCING FENA

Ice Star z Bengasu
majitel: Veronika Tvrdá
chovatel: Veronika Vostrá
datum narození: 21.5.2011
otec: Geri Foxy Fox
matka: Abigeil z Bengasu
chovná

Ajska se mi narodila na objednávku před pěti lety po dokončení státnic. Původně měla být hlavně parťačka ke koním a rekreační sportovec, jako nadšený kynolog-začátečník jsem chtěla vyzkoušet všechno (což se nám, snad krom obran, povedlo). Protože mám odmala kladný vztah k hudbě, dogdancing pro nás byla odjakživa aktivita číslo jedna. Titul Master of Dogdancing 1 se nám podařilo složit už v jejích 16 měsících. Účastnily jsme se několika Mistrovství ČR a BCCCZ v dogdancingu. Velké rodinné události v letech 2014 a 2015 mi poněkud bránily ve sportování, o to více si vážím tohoto úspěchu, který se nám podařilo dosáhnout a pomyslně tak završit Ajsky vrcholovou kariéru. Nedávným ziskem titulu Master of Dogdancing – Freestyle splnila víc, než jsem od ní (a od sebe) kdy očekávala.

DOGFRISBEE PES

Amazing Cloudy ranč
majitel: Kristýna Nosková, Marcela Nosková
chovatel: Iveta Vítková
datum narození: 8.4.2012
otec: Blessed Borders Firm Foundation
matka: DUPY DUP Deabei

Mejza je 4 letý modrobílý miláček, který žije pro frisbee. Je to dříč tělem i duší a pro paničku Kristýnu Noskovou udělá okoliv. Ze všeho nejvíce je baví Quadruped ve ktrém jsou držiteli světového rekordu 84,16 m , 2x mistři České republiky, 2x výherci European Quadruped series. S Kristýnou si rád zahraje i Freestylee a účastnili se i MS USDDN V USA. Ve volných chvílích se věnují poslušnosti, flybalu ( FLY 16 ) , dogdancingu a rádi vyjedou i na kolo.

DOGFRISBEE FENA

Cola z Vysokého Újezda
majitel: Kateřina Dvořáková
chovatel: Miroslav Vostřez
datum narození: 14.6.2013
otec: Coudy od Ančičky
matka: Erna Suleana

První dvě místa v této soutěži pro nás byla příjemnou těčkou za loňskou sezónou dogfrisbee. Na druhé místo spadla Abby (Atrractive Abbygale Fast and Foolish), která se věnuje hlavně Quadrupedu. Se svým páníčkem jsou v této disciplíně mistři ČR 2014 a 2015 a zároveň jim patří český rekord. Pohár si však odvezla naše mladší fena Cola (Cola z Vysokého Újezda), která začala závodit minulý rok. Pro její rychlost, obratnost a spolehlivost v chytání se věnujeme hlavně disciplínám Super MiniDistance a TimeTrial, zkusili jsme však i Freestyle starters, kde se hned na prvních závodech umístila na prvním místě a na druhých závodech jí patřilo 3. místo. Největším úspěchem je pro nás 2. místo v TimeTrialu na MČR 2015. Obě fenky se připravovaly na dogfrisbee už od štěňátka, ale občas zkoušíme i jiné sporty. Kromě tréninků trávíme čas hlavně na procházkách, běháme, jezdíme na koloběžce a jakmile počasí dovolí, chodíme plavat – budujeme fyzickou kondici na závody. Důležité je hlavně to, aby nás to všechny bavilo.

FLYBALL PES

EX Speedy Dream
majitel: Marcela Nosková
chovatel: Kateřina Kovaříková
datum narození: 27.6.2013
otec: ACE OF Speedy Dream
matka: ATHEA ANGEL
Budgerigar
chovný

Exík (3 roky) je nástupcem po mém prvním borderáčkovi Dracovi z Temného hvozdu. Společně se věnujeme hlavně flyballu ( FLY 16) a dogfrisbee, ale i dogdancingu a občas zajdeme i na pasení . Rád se prohání i u koloběžky. Pracuje rád a s nasazením, ale také u toho přemýšlí a to je to, co se mi na něm velmi líbí.

FLYBALL FENA

AC-DC Fast and Foolish
majitel: Michaela Nováková
chovatel: Michaela Nováková
datum narození: 5.3.2011
otec: Terminator vom Kuschelmuschel
matka: Foolish Bree Hardy Horde
chovná

Mia se flyballu věnuje od roku 2012. To, že bude flyballovým psem, se vědělo hned po rozhodnutí, že zůstane doma, takže hned jak jí to věk dovolil, začala trénovat v týmu se svojí maminkou. Je již 4. generací flyballových psů. Už na trénincích se projevil její skvělý potenciál a stala se oporou svého družstva The Rebels, ve kterém běhá na pozici startovního psa, kde toho za turnaj odběhá nejvíce a není třeba ji střídat. Z absolutního klidu, který je pro startovního psa nutný, dokáže ihned vystřelit a podat maximální výkon. Za rok 2015 odběhla 179 běhů. Má tedy neskutečnou výdrž, a ač se během závodu zdá, že by měla zpomalovat, tak ona naopak s každým dalším během zrychluje. Flyball je pro ni a pro nás sport číslo 1, takže nechybí na žádném flyballovém turnaji. Rychlost je pro Mienku typická, běhá rychle, přemýšlí rychle, reaguje rychle, dokonce se i mazlí rychle a velice ráda. Položí vám hlavu na rameno, a pokud přestanete hladit, pak se otočí, položí si hlavu na vaše druhé rameno, případně vám olízne obličej, aby se ujistila, že skutečně o ní víte. Kromě flyballu se věnuje ještě agility, kde běhá v kategorii LA3. Úspěchy: FLY16 1. vicemistr ČR ve flyballu 2012, 2. vicemistr ČR ve flyballu 2013, 2014, 2015, 2. místo na Mistrovství Evropy 2015 ve 2. divizi.

OBEDIENCE PES

Trust your heart Conalls Joy
majitel: Lucie Gabrielová
chovatel: Sandra Lima da Silva
datum narození: 5.4.2009
otec: Fast Forward Casa d’Arinia
matka: Rising Sun Conall
chovný

Joy je importovaný pracovní pes z Německa s průkazem původu FCI i ISDS. Je to tvrdý, sebevědomý a vyrovnaný pes, nekonfliktní k jiným psům. Lidi, vodu, ovce a tenisáky miluje. A pak samozřejmě i mě, bez toho by to vše nešlo. Obedience cvičíme od štěněte, je to náš sport číslo jedna. K letošnímu vítězství v soutěži Pes roku vedla dlouhá cesta. Nejvíc si za naši kariéru vážím 299,5 bodů ve třídě OB1, titulu Vítěz třídy OB2 na Mistrovství ČR 2012, kvalifikace a reprezentace na Mistrovství světa 2013 (Maďarsko) a 2015 (Itálie). V nejvyšší třídě OB3 dosahuje Joy pravidelně na známku výborná. Je to už vyzávoděný pes. Je mu 7 let, má za sebou 46 startů na obedience závodech, z toho 29 ve třídě OB3. Na závodech je na něj spoleh. Vím, že co do něj vložím v tréninku, to předvede. Mezi jeho nejoblíbenější cviky patří aporty, chůze a přivolání. Na závodech nás poznáte podle jeho hlavy na zemi při dlouhodobých odloženích vleže, podle vysoké chůze s veselým ocáskem a pomalého sedni napříč cviky. Beru ho, jaký je a užívám si každý trénink i společné volné chvíle v lese či u vody.

OBEDIENCE FENA

Cat Ballow Hardy Horde
foto: Jana Krátká
majitel: Ladislava Richterová
chovatel: Bořivoj Šimek
datum narození: 23.5.2006
otec: Ghost of Pinewood Country
matka: Annie Dot Hardy Horde
chovná

“Kety” Cat Ballow Hardy Horde
Obedience šampion, Klubový šampion BCCCZ, Šampion ve výkonu BCCCZ,
Mistr ČR obedience 2009 a 2014
3.místo české reprezentace na MS obedience 2013
Vicemistr ČR obedience 2011 a 2012
Vicemistr ČR obedience border collií 2012, 2013, 2015
1x CACT, 2x res.CACT, res.CACIOB, 7x kvalifikace a účast na MS obedience MoD1 (Master of dogdancing 1.úrovně), canisterapeutické zkoušky (opakovaně), několik zkoušek ze sportovní kynologie, dále LA1, ZVOP,
v současné době se věnujeme pouze obedienci
Kety je mou první border collií. Je to velmi vnímavá, vstřícná fena, nadšený aportér a stále veselý parťák. Obedienci se věnujeme od dob vzniku klubu Obedience CZ v České republice, tedy již 9. rok. Naším největším úspěchem v obedienci byl výkon na MS obedience v roce 2013, kdy i díky našemu výkonu česká reprezentace obsadila úžasné 3.místo v týmech. Velkým sportovním úspěchem pro mě je i to, že se nám daří držet se na předních pozicích v soutěžích, ale hlavně jsem ráda, že Kety je stále vesele naladěná, připravená a ochotná k jakékoliv činnosti. Nedávno oslavila 10.narozeniny. Do cvičení stále vkládá hodně energie a já pevně doufám, že jí elán a nadšení ještě dlouho vydrží.

PASENÍ PES

Billy Kid Corlan Gi
foto: Zdeněk Sleha
majitel: Iva Jílková
chovatel: Zuzana Černá
datum narození: 5.4.2013
otec: Perfect Grimm
matka: Quazi Miveko

Billy Kid Corlan Gi, nar 5.4.2013 pracuje na naší farmě, občas se zúčastní i trialu a běhá flyball.

PASENÍ FENA

I-Gyfu
majitel: Daniela Rájová
chovatel: Gautrey Eric
datum narození: 18.5.2013
otec: Brave Kid
matka: E-Leah Nessie’s Spirit
chovná

Fenku Gyfu, nar. 18.5.2013, jsem importovala z Francie, je z vynikajících pracovních a trialových linií. Věnujeme se spolu pouze pasení. Gyfu má výborný cit pro ovce, je velmi vnímavá, ráda se učí, je lehce ovladatelná. Velmi ráda pracuje a má neskutečný “will to please”. V loňském roce jsme závodily v IHT2 a byla to naše první závodní sezona. Bohužel si letos při tréninku poranila 4. prst na pravé zadní noze a tak jsme ještě nezačaly trénovat. Doufám, že se situace stabilizujeme a my letošní sezonu nepropásneme. S Gyfu jsme skvělý tým, spoléháme jedna na druhou a každou společnou minutu při tréninku nebo závodu si užíváme.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE PES

Casie od Appaloosek
majitel: Michaela Lepařová
chovatel: Otakar Pohl
datum narození: 17.7.2011
otec: Borderline Country Justinstyle
matka: Arushka Plume Hardy Horde
chovný

Casie od Appaloosek je téměř pětiletý pes, kterému doma říkáme Keme. Kemík se od štěněte vedl k různým psím sportům. První zkušenosti s výcvikem byla poslušnost na cvičišti v Náměšti na Hané, které jsme střídali s agility a frisbee. Zkusil pást ovce, něco málo z dogdancingu a velmi rád se chodil předvádět na výstavy. Vzhledem k dostupnosti a možnostem v okolí jsme se však později naplno začali zabývat sportovní kynologii a obedience, kterým věnujeme téměř každý den asi půl hodinky. Chodit na stopy, obrany i cvičit poslušnost je poměrně časově náročné. Když je v dobré fyzické kondici, pracuje rád, ochotně a s nadšením. Ikdyž se říká, že borderka si vybírá potravu a jí velmi málo, na našeho Kemíka to neplatí. To, že má rád vše a rád okusoval vše se mu stalo osudným. Sežral plastovou činku a musel jít na operaci. Stálo to dlouhou dobu léčení a vyřazení z jeho oblíbených aktivit. Doteď nese následky. I přes to všechno to nevzdal a za svůj život zvládl složit 25 zkoušek z výkonu, účastnit se mistrovství mládeže i spousty jiných závodů. Pro letošní rok 2016 se stal mistrem ČR mládeže v obedienci, obhájil tak titul z loňského roku.

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE FENA

Illusion Magic Aibara
foto: Martina Irglová
majitel: Petra Malá
chovatel: Michaela Palfiová
datum narození: 15.10.2008
otec: Hector Czechmate
matka: C’Brown Jessye Gasko Prim
chovná

Moje fenka Illusion Magic Aibara , která letos oslaví 8 let, se především věnovala dogdancingu a sportovní kynologii v menším měřítku. Vzhledem k tomu, že v dogdancingu dosáhla na nejvyšší titul Champion of Dogdancing, začala jsem se s Megy věnovat sportovce více. Na svém kontě máme ze sportovní kynologie zkoušky ZZO, ZZO1, ZM, BH, ZOP, ZPU-1. Prvním naším cílem byl Klubový šampion výkonu, který jsme získali, a teď nově Klubový šampion. Jsem velmi ráda, že se iniciátoři akce Pes a Fena roku 2015 do této akce pustili. Pro nás je to motivace k dalším výzvám. Letos si velice vážím ceny Fena roku 2015 za sportovní kynologii, neb ty nižší zkoušky jsme složily již dříve a tudíž jsme musely závodit již ve třídách vyšších a skládat náročnější zkoušky. Moje fenka je velmi všestranná a i přesto, že se musíme potýkat s obtížnými cviky jako je metrovka , při výšce mé feny 44cm, nic nás neodradí. Tréninku obětuji tolik kolik je třeba ,aby pes pochopil vše co je ve zkoušce obsaženo a rozuměl každému povelu, nikdy svého psa nepřecvičuji. Vždy jsme na zkoušku či závod byly připravené.

VÝSTAVY PES

Heavenly Rebel Jeffija
foto: Nikola Balajková
majitel: Mgr. Petra Novotná
chovatel: Mgr. Petra Novotná
datum narození: 3.8.2014
otec: Borderline Country Leonardo
matka: Merrinda My Summer Charm
chovný

Ch Heavenly Rebel Jeffija je mladý a nadějný pes ze spojení dvou jedinců, jejichž krev pochází z Austrálie. Je povahově velmi vyrovnaný, temperamentní a přátelský. Jeho povahu nejlépe vystihuje canisterapeutická činnost, které se věnuje. Na výstavě byl poprvé představen ve věku 8 měsíců a do jednoho roku svého života se stal Junior Šampionem České republiky a Slovenské republiky. V současné době, tj. ve věku 22 měsíců, se stal Šampionem Slovenska a má úspěšně složeny zkoušky ZZO, ZVOP, BH. Je samozřejmostí, že každé jeho ocenění a vítězství je pro mě jako pro chovatele a majitele největším úspěchem. Úspěch v tomto oboru se nedá shrnout na jednu výstavu, na jedno ocenění, ať už je to CAJC, CACIB, BOS či BOB. Mám velikou radost, že se Denny umístil na prvním místě v soutěži Pes roku 2015, zvlášť když vidím stoupající úroveň soupeřů, která je rok od roku vyšší. Největší můj úspěch je však on samotný, Denny. Jsem šťastná, že se mi podařilo jako chovateli, z vlastního plánovaného vrhu, vybrat a vychovat zdravého a krásného jedince. Není jen úspěšný na výstavách, ale dává radost lidem v mém okolí, když se věnuje canisterapii. Mám ze všech jeho úspěchů velkou radost.

VÝSTAVY FENA

Zafirah Amber Foxy Fox
majitel: Karolina Koucká
chovatel: Helena Pulpánová
datum narození: 7.4.2013
otec: Borderline Country Leonardo
matka: Simaro Angela Lansbury
chovná

Zafi je první fena, se kterou se věnuji výstavám. Zafirku jsem pečlivě vybírala, přesto když jsem si ji kupovala, netušila jsem, kam až to spolu dotáhneme. Prvního šampiona – Junior Šampiona ČR – Zafi získala ve svých 13ti měsících a další tituly brzy následovaly. Dnes se může pyšnit šesti šampiony (Junior šampion ČR, Šampion SK, Grand šampion SK, Šampion ČMKU, Grand šampion ČR, C.I.E. šampion), národními vítězi, krajským vítězem, Pražským vítězem, kvalifikací na Crufts a je čekatelem Klubového šampiona.
Zafi nezahálí ani v psích sportech a má složeno několik zkoušek:
ZVOP, ZOP, OB-Z, F1, DwD1, MD1, HtM1, DwD2, canisterapeutická zkouška
Zafirka je neskutečný mazel, ale zároveň pěkný čertík.

ZÁCHRANAŘINA FENA

Aywy z Ohromujícího světa
majitel: PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.
chovatel: Iva Rácová
datum narození: 3.4.2007
otec: Freestyler Red Sensation vom Sumelocenna
matka: Aries Ika Unique Forever
chovná

Aywy se narodila v CHS z Ohromujícího světa chovatelky Ivy Rácové 3.4.2007. Díky ní se mi splnil můj kynologický sen – mít psa společensky užitečného. To Aywy skutečně je. Je vycvičená pro pátrání v plochách a v sutinách a řadu let opakovaně obnovuje canisterapeutický certifikát. Připravenost pro pátrání dokázala dvěma složenými postupkami záchranářských zkoušek podle národního zkušebního řádu ZTV1-3 (pátrání v plochách) a ZZP1-3 (pátrání v sutinách). Je připravena pátrat i v lavinách, složila zkoušku ZLP1, ale vyšší lavinové zkoušky nesložila kvůli nedostatku sněhu v termínech zkoušek, na které jsme se přihlásily. Velice si vážím toho, že těžkou zkoušku ZTV3 složila dokonce 2x. Podruhé na Českém poháru ZTV 2015, kde se ztrátou jediného bodu na plný počet a získala CACT. Také složila plošný i sutinový atest ministerstva vnitra (s platností 2015-2017), což znamená, že v případě neštěstí spojeném s pohřešováním osob, které se stane v okolí našeho bydliště, nás buď policisté (v případě pátrání po ztraceném člověku v terénu) nebo hasiči (v případě zavalení osob) volají do pátrací akce. Je třeba poznamenat, že atest ministerstva vnitra má poměrně málo psů, obvykle kolem 20 a že oba dva atesty má asi 5 psů v republice (čísla se mírně mění, protože některým psům platnost atestů vyprší, jiní ho naopak složí). Během let jsme byly s Aywy 3x hledat pohřešovanou osobu. Několikrát do měsíce k nám jezdí děti nebo lidé s hendikepem a asi 1x do měsíce my jezdíme za nimi. Aywy je mým prvním psem, kterého jsem cvičila jako psa záchranářského. To, že jsem ji – jako psovod-záchranář začátečník – vycvičila a dosáhla obou atestů ukazuje, že se Aywy povedla. Navzdory mým začátečnickým chybám se nám povedlo dosáhnout pomyslného vrcholu – dostat se do Integrovaného záchranného systému. Aywy mi pomáhá se zvířaty na dvoře i v práci. Pomohla mi vychovat děti a uvedla je do kouzel kynologie. Jako dítě jsem měla malého knírače. Měla jsem ho moc ráda, ale, také jsem se těšila, že si po něm jednou pořídím jiného psa, kterého vychovám lépe… Aywy je pes, jakého bych neměnila. Zažily jsme toho spolu hodně a doufám, že ještě zažijeme. Děkujeme klubu, že nás ocenil. Nepracujeme pro ocenění. Ale je to milé!

VŠESTRANNÁ FENA

Terezka Dajavera
majitel: Jana Sommrová
chovatel: Daniela Rájová
datum narození: 29.3.2014
otec: UNO Gulden Land
matka: ENERGY of Dajavera
chovná

Terezka Dajavera je dvouletá fenka s obrovskou chutí do práce, je to radost jak pro ni, tak pro mě. Vše co dělá, dělá jako pravá bordera, s pravým a nefalšovaným nasazením a elánem. Původní plány, že se budeme věnovat pasení a obedience, se rychle rozšířily a záhy byla na svém prvním obranářském víkendu. Od té doby figuranta tak miluje, že by ho nejraději celého sežrala! Sportovní kynologie je tedy naší další disciplínou a od zimy se věnujeme též flyballu.
Dosažené zkoušky: HWT, IHT1, OBZ, OB1, ZZO, BH, FLY19

PES a FENA ROKU 2018

Pokud Váš pes zvítězil ve své kategorii a rádi byste ho zde představili, zašlete nám jeho představení (včetně data narození, jmen rodičů psa, a jména majitele i chovatele) a fotografii (se souhlasem fotografa) na email borderholic@email.cz .

Kompletní stupně vítězů jsou k dispozici ZDE na webu BCCCZ.

AGILITY PES
Twinkle Drake z Černobílých (Brodová Jana)

AGILITY FENA
Azulay Ninuland (Havlíčková Olga)

COURSING PES
Alvin Borgri (Eggová Alena)

COURSING FENA
Athéna Elis Mio Attraversiamo (Boušková Romana)

DOGDANCING PES
Anthony Hop Skins Zamunda (Fialová Zuzana)

DOGDANCING FENA
Action Jerry Malina Gang (Smolíková Alena)

DOGFRISBEE PES
Amazing Cloudy ranč (Nosková Kristýna)

DOGFRISBEE FENA
Annakim CzechBlack (Andrová Michaela)

FLYBALL PES
BUGS BUNNY Elegant rascal (Nosková M., Grussmannová D.)

FLYBALL FENA
Evelyn Lady Fast and Foolish (Rothschedlová Jana)

MUSHING PES
Night Rider Black Chevers (Hanzlíková Kristýna)

MUSHING FENA
Beruška z Vlčí chaloupky (Fritschová Šárka)

OBEDIENCE PES
My Free Man van de Hartenhoeve (Křivohlavá Alexandra)

OBEDIENCE FENA
Daisies Bohemia Patrix (Šimůnková Ivana)

PASENÍ PES
Corny od Borovského vršku (Jaša Jakub)

PASENÍ FENA
Niké Slezský hrádek (Bojková Jana)

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE PES
Anthony Hop Skins Zamunda (Fialová Zuzana)

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE FENA
Bomb Blaster Nica Bohemica (Panznerová Monika)

TREIBBALL PES
Born to be wild Hardy Origin (Skalová Marcela)

VÝSTAVY PES
Ing Foxy Fox (Janků Jana)

VÝSTAVY FENA
Alderaan Butterfly (Zatloukalová Anna)

ZÁCHRANAŘINA PES
Chance Slezský hrádek (Zamykalová Pavla)

ZÁCHRANAŘINA FENA
Bee-Ziva Of Magic Border´s (Matzenauerová Iveta)

VŠESTRANNÝ PES
Athos z Keblických strání (Urbanová Jana)

VŠESTRANNÁ FENA
Awesome Kira Crazy Fellow (Smolíková Alena)

CHOV a DANĚ

BORDERHOLIC 33 – 1/2017

Mnozí z nás to znají – rozhodli jste se odchovat vrh, splnili vše, co klub požadoval, vybrali jste ty nejlepší nové majitele pro štěňátka, v osmi týdnech jste je vyslali do světa a mohlo by se zdát, že jakmile předáte novým majitelům i průkaz původu, máte celou tu administrativu z krku. To je bohužel častý omyl, který se může značně prodražit. Vzhledem k tomu, že od daně z příjmů jsou osvobozeny pouze příležitostné příjmy v úhrnu do 30.000,- Kč za rok, naprostá většina chovatelů se do tohoto limitu při nejlepší vůli nevejde.

Důležité je v první řadě posoudit, zda se jedná o příjem příležitostný, nebo pravidelný. Bohužel neexistuje přesná definice, a musíme tedy spoléhat na to, že příslušné orgány budou respektovat obecné zvyklosti a alespoň částečně používat selský rozum. Máte-li jednu nebo dvě feny, se kterými sportujete, pracujete, nebo objíždíte výstavy, a rozhodnete se na nich odchovat vrh, můžete se celkem bez obav řadit do kategorie příležitostných chovatelů. Jestliže ale máte dlouhodobě minimálně jeden vrh ročně, už by se Vám příležitostnost takového příjmu prokazovala jen velmi těžce. Jako příležitostný chovatel nepotřebujete živnostenské oprávnění. Příležitostné příjmy nad 30.000,- Kč za rok řeší §10 zákona o daních z příjmu. Z těchto příjmů nelze tvořit ztrátu a kompenzovat ji s ostatními Vašimi příjmy – tedy i v případě že náklady na krytí budou vyšší než příjmy za štěňata, nemůžete tuto ztrátu uplatnit například proti příjmům ze zaměstnání či podnikání.

Základ daně tedy v tomto případě tvoří příjmy za štěňata snížené o prokazatelně vynaložené náklady na daný vrh. V případě prvního vrhu dané feny můžete uplatnit i pořizovací cenu této feny a náklady nezbytně nutné k jejímu uchovnění. Patří sem tedy povinná zdravotní vyšetření a bonitace včetně nákladů na cestu, ale nikoliv náklady na výstavní či sportovní úspěchy. Tyto náklady samozřejmě musíte být schopni doložit platnými daňovými doklady. Ke každému vrhu patří samozřejmě náklady na krytí včetně cesty, náklady na veterinární péči v souvislosti s březostí feny, či náklady na odchov daného vrhu. Můžete si započítat náklady pouze na skutečně prodaná štěňata, tedy ta, ze kterých plynuly příjmy. Nemůžete si započítat ani náklady na Vaše další psy.

Pokud nespadáte do kategorie „příležitostných chovatelů“, měli byste mít živnostenské oprávnění (živnost volná) a danit podle §7 zákona o daních z příjmů. Tato živnost podle samostatné přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb. zahrnuje: „Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby) : Chov psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech, zoologických a laboratorních zvířat či živočichů a prodej zvířat či živočichů z tohoto vlastního chovu. Výcvik psů a případně jiných drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní, případně výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat. Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, drezúra zvířat, veterinární činnost a provozování zoologických zahrad.“

Můžete uplatňovat výdaje paušálem, nebo skutečně vynaložené. U naprosté většiny chovatelů je v každém případě výhodnější uplatnit skutečné náklady na chov. Můžete si totiž uplatnit nejen náklady související přímo s chovem, ale třeba i na výstavy nebo zkoušky. Daně se samozřejmě týkají i příjmů za krytí chovným psem, případně z prodeje již dospělých jedinců. V případě příjmů za krytí u psa, který kryje pravidelně minimálně jednu fenu ročně, rozhodně nemůžete spoléhat na to, že by u případné kontroly prošlo tvrzení, že se jedná o příležitostný příjem! Správně by tedy majitel takového psa měl mít živnostenské oprávnění a přiznávat příjmy i v případě, že nepřesáhly 30.000,- Kč za rok. Ostatně je to pro ně i výhodnější, vzhledem k tomu, že v režimu příležitostných příjmů by se jen těžko hledaly náklady přímo související s konkrétním příjmem za krytí. Jako živnostník si majitel takového psa může uplatnit i krmení, výcvik, výstavy či zkoušky. Může dokonce vykázat i ztrátu, kterou může uplatnit proti svým dalším příjmům z podnikání či pronájmu, a snížit si tak daňovou povinnost.

Ve všech jmenovaných případech je velice pravděpodobné, že vypočítaná daňová povinnost bude zanedbatelná, ne-li dokonce nulová. Není tedy třeba se podání daňového přiznání obávat – naopak, pokud svou povinnost nesplníte, a případná kontrola z finančního úřadu to odhalí, následné výdaje by mezi zanedbatelné patřit nemusely. A vzhledem k tomu, že lidská závist nezná mezí, nikdo z nás si nemůže být jistý, že právě k němu nedorazí kontrola na anonymní udání.

EET aneb BABIŠOVA ŠTĚŇÁTKA
Jistě jste si všimli zavádění EET (elektronické evidence tržeb) ve vlnách. V první vlně naštvaní hospodští, v druhé pak drobní i větší podnikatelé prodávající zboží… Ačkoliv se to může zdát absurdní, v jedné z plánovaných vln budeme mít i naštvané chovatele. Ti totiž patří do 3.vlny, která do EET měla původně spadnout k 1.3.2018. Chovateli se v tomto kontextu myslí ti, kteří mají na chov psů živnostenské oprávnění, a přijímají za své zboží či služby platby jakkoliv jinak než bezhotovostním převodem mezi bankovními účty.

Pokud jste tedy zvyklí, že nový majitel uhradí cenu za štěně v hotovosti při jeho převzetí, musíte mít také připravené potřebné vybavení, a šťastnému majiteli pejska předat účtenku s vytištěným fiskálním identifikačním kódem. Předtím je ale třeba požádat o autentizační údaje, na portálu daňové správy zadat údaje o své provozovně a vygenerovat si certifikát, který pro celý tento kouzelný systém budete potřebovat. Pro úspěšnou komunikaci s finanční správou potřebujete zařízení připojené na internet v okamžiku přijetí platby, tedy například mobilní telefon. Systém pro EET můžete získat například u svého mobilního operátora. Více informací naleznete na adrese: http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/Metodika-k-evidencitrzeb_v1.0.pdf
Pokud se Vám vyjíždět účtenku za štěňátko jako v samoobsluze příčí, nezbývá než doufat, že si to naši zákonodárci ještě rozmyslí, nebo za štěňátka vyžadovat platby předem převodem na účet…

Zdroje:
Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
Samostatná příloha č. 4 k nařízení vlády č. 278/2008 Sb.

Zákon č. 112/2016 Sb. o evidenci tržeb
Zákon č. 113/2016 Sb. kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Co je dobré vědět o výživě psů

Ing. Radko Loučka, CSc. – specialista na výživu zvířat, včetně psů

BORDERHOLIC 33 – 1/2017

O výživě psů jste se mohli hodně dozvědět na semináři, který proběhl před členskou schůzí Spolku BCCCZ, konané dne 1.3. 2017 v sídle firmy Dibaq, a.s. v Helvíkovicích. Firma Dibaq je výrobcem krmiv Fitmin a také hlavním sponzorem Spolku BCCCZ. Účastníci semináře v jeho úvodu navštívili chovatelské centrum Fitmin (chov border kolií, ovcí a koní) a následně si mohli společně prohlédnout výrobní areál firmy. Byli tak obeznámeni s celým postupem výroby granulí a pochoutek. Na semináři zazněly dva stěžejní referáty. V tom prvním Ing. Adéla Palacká účastníkům vysvětlila jak poznat kvalitní krmivo a jak je v chovatelském centru Fitmin kvalita krmiv testována. Druhý referát, který jsem přednesl já, byl věnován otázce: Co je dobré vědět o výživě psů. Protože mě několik členů BCCCZ požádalo, jestli bych mohl nějaké postřehy z mé přednášky napsat i do klubového zpravodaje Borderholic, tak jsem si dal tu práci a něco sepsal. V úvodu bych ale rád poznamenal, že je něco jiného vyslechnout přednášku, nebo si o tom něco přečíst. Mluvené slovo je vždy v těchto případech lepší. Další poznámka: O výživě psů je toho napsáno mnoho, celé knihy, a tak nečekejte, že v těch několika řádcích se dozvíte vše potřebné.

Zažívací trakt psů
GIT – gastro intestinální trakt je u všech masožravců v základě stejný, jen s určitými rozdíly. Všichni mají mohutné žvýkací svaly a 4 slinné žlázy, které při žvýkání kostí a kůže produkují hodně slin. Sliny jsou pro trávení velmi důležité, a tedy platí, že čím více pes před žraním nebo při něm sliní, tím lépe tráví. Masožravci mají stejné uspořádání zubů (zubní vzorec 3.1.4.2 / 3.1.4.3), velké špičáky, zvětšené trháky. Třenové zuby a moláry jsou sekodontní, tedy vybíhající ve výrazné hrotité výběžky, které umožňují potravu dobře rozsekat. Čtvrtý třenový zub (P4) v horní čelisti a první stolička (M1) v čelisti spodní jsou největšími zuby a vytvářejí společně tzv. trhákový komplex. Žaludek je jednoduchý, jednokomorový, objemný, se silně kyselým prostředím, které umožňuje rychlé trávení bílkovin Co je dobré vědět o výživě psů Ing. Radko Loučka, CSc. – specialista na výživu zvířat, včetně psů a likvidaci patogenních bakterií. Střevo je krátké (to tlusté slouží hlavně k redukci vody), slepé střevo je zakrnělé, nebo zcela chybí. Pes se od většiny členů řádu Carnivora liší především tím, že má v důsledku adaptace na prostředí a mutací v genech delší střevo až o třetinu. Pes tedy není typický masožravec, ale nelze ho dlouhodobě krmit vegetariánskou stravou (to lze právně kvalifikovat jako týrání).

Trávení
Psi získávají energii především z bílkovin (masa, vnitřností) a živočišných tuků. Dokážou účinně využívat aminokyseliny z bílkovin pro syntézu glukózy v játrech (glukoneogeneze) a jsou tedy relativně nezávislí na příjmu sacharidů z krmiva. Vyšší příjem sacharidů navíc způsobuje nadýmání. Psi neumí trávit rostlinné tuky a vlákninu, k dobrému trávení ale vlákninu potřebují, usnadňuje pasáž zaživatiny, působí preventivně proti zácpě i proti průjmům, významně se podílí na konzistenci výkalů. Krmiva rostlinného původu jsou zdrojem biologicky účinných látek (vitaminů, minerálů). Vyšší obsah škrobu v krmné dávce (obiloviny, rýže, brambory) pro psy není vhodný, je sice potřebný k utváření granulí pro extruzi (jako pojidlo), ale mění kyselost moči, což může vést k tvorbě močových kamenů. Ve slinách psů se na rozdíl od všežravců nenachází enzym amyláza, který pomáhá při štěpení rostlinného škrobu. Přestože však u psa ve slinách amyláza není, má pes vyšší aktivitu ve štěpení škrobu a sacharidů než třeba vlk a to hlavně v důsledku jiné skladby mitochondriální DNA. Některé typy psů mohou být přirozeně více masožravé (např. severská plemena nebo plemena vzniklá křížením s vlkem), jiným může lépe vyhovovat vyšší zastoupení rostlinných složek (domácí mazlíčci).

Rituály prospívají k trávení
Pes je konzervativní, má rád rituály, s tím jsou spojené podmíněné reflexy projevující se sliněním (Pavlov). Pokud tedy chcete, aby pes využil živiny krmiva co nejlépe, dodržujte dobu krmení a nastavte si nějaký rituál, který budete dodržovat, např. harašte s miskou a hlasitě zvěte k hodování. Po
nakrmení je třeba dopřát psovi klid (přetočení žaludku). Přísloví „Láska prochází žaludkem“ platí u lidí a ještě více u psů. Pro většinu psů je potrava největším lákadlem, nejsilnější motivací a nejzajímavější odměnou.

Příjem potravy
Masožravci a tedy i psi potravu trhají, polykají velká sousta, často žerou hltavě (jsou schopni přijmout větší objem za krátkou dobu). Mají tendenci krmivo šetřit na horší časy (zahrabávat nebo ukrývat). Mohou hladovět i několik dnů (to ale neplatí pro mláďata). Jsou do určité míry odolní k mrtvolným jedům (aminům) a částečně i k botulotoxinu. Čím je krmivo smradlavější, tím pes má větší touhu se v něm vyválet (z důvodu značkování teritória), nebo ho sežrat (má tendenci sežrat téměř cokoliv – zvláště ve věku štěněte – proto na to pozor). Jako pojistkou pro případ, že i přes všechny kontrolní mechanismy projde do žaludku závadná strava, je pes snadno schopen vyvolat zvracení a obsah žaludku vyvrhnout. Takové krmivo si potom dlouho pamatuje a většinou se mu příště vyhne. Chce-li zvracet, pes často žere trávu.

Kosti a jehlový efekt
Střevo, ale i žaludek psa, má díky možnosti silného smrštění schopnost tzv. jehlového efektu, který umožňuje psovi přijímat kosti. Při kontaktu střeva s ostrým předmětem dochází v místě tohoto kontaktu ke smrštění svalové vrstvy a posunutí předmětu dál do prostředí střeva. Jehlový reflex však u psa může, není-li dlouhodobě využíván, postupně téměř vymizet; proto pozor u psů krmených granulemi, při pozření ostrých předmětů mohou mít větší potíže než psi krmení přírodními způsoby. Podá-li se větší množství kostí, mohou při svém průchodu střevem vytvořit “ježka” – tuhou kouli z kostních úlomků s pichlavým povrchem, pak dochází k zácpě. Kosti mohou způsobit zaklínění mezi zuby. Je proto třeba psa po podání kostí zkontrolovat, zda k tomu nedošlo.

Potravní intolerance
Průvodcem domestikace je u psů stále větší výskyt alergií – většinou diagnostikovaných jako poruchy některé části zažívacího traktu, pruritickou (svědivou) dermatitidou (celkově se odhaduje, že až 6 % všech dermatitid na kůži je reakcí na krmivo), případně vyšší citlivostí k lékům (MDR1). Čím méně požitých vstupních surovin v krmivu, tím menší je pravděpodobnost vzniku nebo projevu potravní alergie psa. Intolerance k některému komponentu v krmivu se může projevit také zvýšenou tvorbou mazu (záněty uší, či análních žlázek), průjmem a obtížnými přechody z jednoho krmiva na druhé. Rizikem mohou být i poruchy minerální výživy, především špatný poměr Ca : P v dietě (má být 1,2-1,5 : 1).

Nevhodné potraviny
Krmná dávka by neměla být příliš bohatá nebo chudá na živiny a minerálie. Vadí nadměrný příjem některé živiny, a to i např. vit. A, vit. D, Selenu. Psi by neměli dostávat potraviny žluklé, spálené, kořeněné, slané nebo jinak upravované (uzení), obaly z uzenin, cukr, čokoládu, kakao, luskoviny, čerstvou kukuřici, nezralé ovoce, lilkovité rostliny, cibuli, česnek, hrozny (i hrozinky), avokádo, makadamové ořechy. Krmiva by neměla být kontaminována chemickými látkami (např. dusitany, rodenticidy, léky), mikroorganizmy a jejich toxíny, hlínou, či prachem. Pro psy jsou jedovaté rostliny jako vánoční hvězda, azalka, brambořík, hortenzie nebo brslen. Známý je případ z roku 2007 s předávkováním melaminu, obsaženém v rýžovém a pšeničném glutenu. Z důvodu až 20 % úmrtí psů v důsledku selhání jater bylo ze světového trhu tenkrát staženo téměř 100 značek krmiv. O rok později propukla v Číně další aféra s přidáváním melaminu do sušeného kojeneckého mléka, ředěného mléka i do některých mléčných výrobků, aby se zvýšeným obsahem dusíkatých látek zamaskoval nízký obsah bílkovin. Oficiální údaje platné na počátku prosince 2008 udávaly 294 tisíc postižených dětí, z nichž šest zemřelo.

Chyby v krmení
Na dávku a složení krmiva má vliv plemeno psa, jeho velikost, kondice, stáří, zátěž a mnoho dalších faktorů, které si často ani neuvědomujeme. Obecně je vhodné doporučit krmnou dávku chutnou a pestrou, ve které nebudou chybět komponenty živočišného původu, ale i další látky potřebné k životu. Ačkoliv každý druh granulí má stabilně stejné složení, to složení bývá natolik pestré, že potřebu živin a specificky účinných látek dokáže dlouhodobě pokrýt. Každý pes je ale jiný a i jeho nutriční potřeby mohou být odlišné. Chyby v krmení se dříve či později projeví na celkovém vzezření psa a jeho projevech, tedy ve změnách v chování. Pak někdy stačí třeba jen na krátkou chvíli granule změnit. V organizmu psa se tak doplní látky, které mu chybí a opět je možné vrátit se k osvědčené značce. Při krmení granulemi je nutný dostatek vody.

Závěr
V krátkosti jsem Vás seznámil s charakteristickými rysy a se základními zvláštnostmi a zajímavostmi z výživy a krmení psů. V přednášce jsem se dále zabýval chutností a kvalitou krmiv – jak ji zabezpečit, stanovit a jak se projevuje na vzezření a chování psů. Tohle téma bych si ale nechal na příští vydání zpravodaje. Pro Fitmin zpracovávám už mnoho let poradnu. Pokud se někdo chce o výživě psů, ale i o jejich chovu dozvědět více, nepište mi přímo, ale svůj dotaz prosím podávejte prostřednictvím této poradny.
Dostanete se na ní kliknutím na adresu:
http://www.fitmin.cz/poradna/vlozit-dotaz.html

CANICROSS V ČR

ROSTOUCÍ FENOMÉN , SPORT PRO KAŽDÉHO PEJSKAŘE

Lucie Jetmarová (BORDERHOLIC 33 – 1/2017)

Co je Canicross v překladu? Samotné slovo a sport canicross lze definovat zcela jasně a výstižně, Běh se psem.
Na první pohled vypadá jednoduše, ale za tímto na popularitě získávajícím sportem a za závody v něm se skrývá pot, dřina a neuvěřitelné, někdy až dech beroucí nadšení všech zúčastněných. Od pořadatelů, přes závodníky, fotografy až po diváky. Vše musí být v rámci závodu perfektně připraveno. Neriskujete pouze svoje zdraví, nýbrž i zdraví svého „psího parťáka“ a nesete za něj zodpovědnost. Pojďme se podívat na historii canicrossu- v článku budu zkráceně používat všeobecné označení CC.

CC počátky v ČR lze zaznamenat v letech 1994-1995. Cílem bylo udržovat musherské (tažné psy) v kondici i v době, kdy nebyl sníh, a CC se již v té době těšil oblibě zejména ve Francii.

Canicross jako sport spadá pod tzv. „mushing“. Ve zkratce je mushing jízda se psím spřežením. Mushing a tedy i canicross zaštiťuje v rámci světa, Evropy a tedy i ČR několik organizací. Pojďme si vyjmenovat dle zdrojů k mému článku ty nejvýznamnější.

IFSS (International Federation of Sleddog Sports)
SSPS (Svaz sportu psích spřežení)
Českomoravský sportovní klub severských psů (ČMSKSP)

– svaz zaštiťuje například i skijöring (běžkování se psem), scootering (koloběžka se psem) a další musherské disciplíny
– cílem svazu je podporovat kluby a jejich členy na sportovním poli a
umožňuje získání mezinárodních závodních licencí jednotlivým členům klubů
Česká asociace sleddog sportů (ČASS)

ECF (European Canicross Federation)
TJ Sokol Maxičky – pořadatel ME v CC v ČR 2016 v Novém Městě na Moravě
http://www.canicross.cz/index.php?call=novinky&idc=255

Existují tedy dvě mezinárodní organizace, jenž mají vliv právě na českou CC scénu, nicméně jejich cíl je jednotný: zachovat co nebezpečnější podmínky v rámci závodu jak pro běžce, tak i pro psa.
http://musher-jcc.cz/index.php/clanky/83-canicross-a-muhing-vcechcach

foto: Pavel Humpolec

JAK ZAČÍT S CANICROSSEM
V první řadě je třeba si uvědomit, že veškerá práce začíná u Vás – člověka a běžce. Pokud jste nikdy neběhali, kupte si funkční oblečení a pořádné boty. Boty jsou základ a dnes je výběr na trhu opravdu široký. Samozřejmě záleží, na jakém povrchu běháte. Botky vhodné do lesa nebudou vhodné na tvrdý městský povrch… Můj botník skýtá 4 běžecké boty, mám kliku, že pracuji pro sportovní distribuční společnost a mám všude konexe. Nicméně v porovnání s opravdovými běžci a profíky je můj běžecký botník opravdu chudý. Řekněme si to narovinu, nejvíce frekventované značky běžeckých bot vhodných na CC jsou INOV8 a Salomon. Ve specializovanějších prodejnách nebo na různých běžeckých akcích Vám změří došlap a i dle toho můžete svoje boty vybírat. Když máte boty, vrhněte se na běhání. Ovšem všeho s mírou. Je fajn začít běhat s někým, kdo tomu rozumí nebo Vám poradí s Vaším tréninkem. Samozřejmě pokud se chcete zlepšovat. Na sociálních sítích je spousta běžeckých skupin, trenérů, anebo stačí objet pár CC závodů, seznámit se s lidmi, neboť i canicrossaři pořádají společné výběhy a tréninky. Nejznámější skupinou je Běhej se psem. Na svém webu: https://www.behejsepsem.cz/ mají termínovky tréninků a za sebe musím říct, že je to prima změna, oproti mému věčnému single běhání v lese. Nezapomeňte, že je důležité měnit svůj běžecký plán s Vaší zvyšující se kondicí a hlavně běhat v různých terénech. Chytne Vás to samo, až jednou vyběhnete kopec, na který jste se dříve sotva doplazili… Vraťme se zpět ke canicrossu. Řekněme, že Vy máte natrénováno. Ale jak donutit psa, aby tahal zátěž a ještě k tomu člověka, co mu funí za zády…?! Základ je opět vybavení. Pokud Vás teď napadá myšlenka, že bude Vaše peněženka do příští výplaty prázdná, máte pravdu. 🙂 Nezoufejte, kromě bot má další CC vybavení letitou výdrž, tudíž je tato investice zcela ojedinělá- až na pár výjimek. Co k CC potřebujete, abyste se mohli s pejskem rozeběhnout s větrem o závod?

 1. Podsedák – je to de facto postroj na Vás. Existuje několik typů a značek a důležité je, aby Vám neničil záda, ale v tahu se psem nutil pracovat Vaše slušně řečeno hýždě.
 2. Postroj pro psa – Každé plemeno má svůj specifický rámec pohybu. Je důležité, aby se pes v postroji při tahu nehrbil, postroj nesmí tlačit na břicho a omezovat psa v dýchání. Existuje několik pravidel, dle kterých se vhodný postroj na psa vybírá a většinově zastoupené společnosti na CC trhu nabízí veškeré poradenství ve výběru vhodného postroje.
 3. Vodítko s amortizérem – odpružené vodítko, jehož specifika jsou pravidly CC jasně dána, v nataženém stavu měří 2m. Opět je třeba odzkoušet, které bude Vám i Vašemu pejskovi vyhovovat nejlépe.
  Nejvýrazněji zastoupené značky s CC vybavením jsou:
  ZERO DC – http://www.zerodc.cz
  NonStop Dogwear – https://www.non-stopdogwear.cz
  ManMat- https://www.manmat.cz

TRÉNINK SE PSEM
Je třeba si uvědomit, že každý pes potřebuje nejdříve fyzicky dospět, aby mohl začít běhat v tahu. Oficiální hranice, odkdy může pejsek běhat v tahu, je 1 rok. Profesionální musheři začínají s tréninkem dříve, ovšem na rozdíl od Vás mají spoustu zkušeností s danými plemeny a vědí „jak na to“. Pro Vás a Vašeho psa je lepší se držet obecných pravidel a dát na rady zkušených trenérů a závodníků. Některý pes je v tahu dynamický již od samého začátku, jinému potrvá delší dobu, než si na zátěž zvykne. Proto znovu opakuji, nejdůležitější je pro psa motivace. Trénujte se zkušenými canicrossaři, nečekejte vítězství ihned. Někdy méně znamená více a obecně se doporučuje mít psa v CC tréninku 1-2 x týdně. Skupina Běhej se psem, Canicross Česko (Rozběháme Česko) pořádají pravidelně CC tréninky, víkendové kurzy, tábory, kde nasbíráte praktické informace o správné CC přípravě – v rámci tréninku i na závody.

ZÁVODY
Přihlásit se na CC závody je nejsnažší část z celé přípravy. Stále přibývá závodů pro širokou veřejnost. Není třeba vlastnit závodní licenci, neboť na profi CC závodech většinou bývá otevřená kategorie CC příchozí, vhodná i pro začátečníky. Samozřejmě existují profi musherské závody zahrnující CC a ke startu je licence potřeba. Délky tratí se mohou lišit. Většinově však bývají v rozmezí 3-7 km na vhodném povrchu pro běh se psem. Spojení běhu, dynamického tahu psa a přírody všude kolem Vám zaručí adrenalinový zážitek, 100% čistou hlavu a upevnění vztahu s Vaším čtyřnohým parťákem. Pokud budete chtít canicross proložit další disciplínou, neváhejte vyzkoušet např.: dogbiatlon nebo triatlon.

Pokud jste dočetli můj článek až do konce, vraťte se na začátek. Abyste byli dobrý canicross team, vstaňte teď od počítače, oblékněte si věci na běhání a běžte. Posuňte své limity, informujte se. Najdete spousty nových přátel, kteří začínali stejně jako Vy – od nuly.
Věř, Běž a Dokážeš (Raego)